Nieuws

Naar een sterkere positie van de academische leraar

Academische leraren kunnen een belangrijke rol spelen binnen een schoolbestuur. Maar hun vaardigheden worden lang niet overal optimaal benut. Zo zijn er academische leraren die zich bezig houden met onderzoek of kwaliteitsverbetering maar er zijn ook leraren die uitsluitend voor de klas staan. Belangrijk vraagstuk is dan ook hoe de positie van academische leraren in onze sector versterkt kan worden. En over deze vraag gingen bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers en academische leraren op woensdagavond 6 maart met elkaar in gesprek.

Ontwikkeling van product voor schoolbesturen

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseerde deze bijeenkomst in aanloop naar de ontwikkeling van een concreet product. Hiermee willen zij schoolbesturen informeren, inspireren en handvatten bieden voor het inzetten van academische leraren en het ontwikkelen en voeren van passend HRM-beleid.

Op de bijeenkomst waren er per schoolbestuur een bestuurder, schoolleider, beleidsmedewerker en academische leraar aanwezig. Hun eerste opdracht was om een pitch voor te bereiden over hoe zij academische leraren een plek geven binnen de schoolorganisatie. Uit de pitches bleek dat ieder bestuur hier op zijn eigen manier invulling aan geeft: ,,Op onze scholen hebben we geen apart beleid voor academische leraren. Het gaat ons om diversiteit binnen de teams, en binnen deze diversiteit op zoek te gaan naar uitdaging voor iedereen. Er heerst een cultuur waarin iedereen zijn of haar expertise durft te laten zien. Ieders mening doet ertoe, er is ruimte voor vragen en een open houding wordt gestimuleerd.”

Een ander schoolbestuur reageert: ,,Op onze scholen willen we juist academisch werk- en denkniveau binnen halen en houden. Wij stimuleren innovatie en ontwikkeling om zo de onderwijskwaliteit te versterken. Ook kijken wij naar het verbreden en verdiepen van de functie leraar en bieden wij een nascholingsprogramma.” Een ander schoolbestuur geeft zelfs aan: ,,de ambitie te hebben om een academische stichting te worden. Iedereen die bij ons in dienst is heeft een onderzoekende houding. Wij hebben een eigen onderzoeksagenda waar wij ons de komende jaren op willen richten. Wij willen blijven innoveren, maar wel ‘evidence-based’ op basis van de vragen die leven op de werkvloer.”

Randvoorwaarden, kansen en bedreigingen

Op het tweede deel van de bijeenkomst werden de aanwezigen op functieniveau in groepjes ingedeeld om met elkaar in gesprek te gaan over de randvoorwaarden voor een goede positionering van de academische leraar. Dit gesprek ging vooral over wat de deelnemers vanuit de eigen rol en functie kunnen bijdragen, welke belemmerende factoren er zijn en wat er op sector-, bestuurs- en schoolniveau georganiseerd moet worden. De BAB neemt de verzamelde input mee om, in samenwerking met de PO-Raad en de VSNU, de uitwerking van een concreet product verder vorm te geven. 

Academische leraren dragen bij aan diversiteit 
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is vastgelegd dat academisch geschoolde leraren hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Een academische leraar brengt andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

Onderzoek naar carrièreperspectief

Berenschot heeft onderzoek gedaan naar (het verbeteren van) het carrièreperspectief van leerkrachten in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd waar het gaat om de huidige loopbaanmogelijkheden van leerkrachten en over de wensen, ideeën en oplossingsrichtingen om het carrièreperspectief van leerkrachten te verbeteren. Lees het rapport 'Loopbaanpaden in het primair onderwijs'

Katern academische leraar

Meer weten over academische leraren in het primair onderwijs en verhalen uit de praktijk? Aankomende week verschijnt er een speciaal katern. Wij informeren u via onze website en nieuwsbrief.