Nieuws

Onbevoegden voor de klas: niet ideaal maar een noodoplossing  

Het lerarentekort is zo nijpend dat het scholen en schoolbesturen dwingt om noodmaatregelen te treffen. Zo ook in de grote steden waar scholen, schoolbesturen en gemeenten, op verzoek van minister Slob, aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van noodplannen. Een van de noodoplossingen uit de plannen is de inzet van onderwijsassistenten en experts van buiten de school. 

De noodplannen behelzen een veel bredere aanpak voor het lerarentekort. Zoals onder andere meer geld voor zij-instroom, meer flexibiliteit voor scholen om de lesweek in te vullen en het behouden van leraren in kwetsbare wijken. De noodplannen zijn, in afstemming met leraren, schoolleiders en gemeenten, tot stand gekomen. Ook hebben vrijwel alle GMR’en ingestemd met de plannen.

Om de uitvoering van de noodplannen te faciliteren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de regeling voor de inzet van onbevoegden opgesteld. Dit betekent dat onderwijsassistenten of experts van buiten het onderwijs, voor maximaal een schooldag per week, voor de klas ingezet mogen worden. Achterliggend idee is dat zij hun digitale, creatieve of sociale vaardigheden aan de leerlingen over kunnen brengen. Vakken als Nederlands, wiskunde, rekenen en gym mogen uitsluitend door bevoegde leraren aangeboden worden.  

Leraren zijn onvervangbaar

De PO-Raad beschouwt de inzet van onbevoegden niet als duurzame oplossing voor het lerarentekort. Een onbevoegde voor de klas kan nooit de kwaliteit van onderwijs bieden zoals een bevoegd leraar dat kan. Wel begrijpt zij dat scholen in tijden van een toenemend lerarentekort de continuïteit van het onderwijsproces zoveel mogelijk willen waarborgen. En dat zij bij gebrek aan gekwalificeerde leraren naar noodoplossingen zoeken. Zeker als het alternatief is om klassen naar huis te sturen.  

De PO-Raad kijkt uit naar de resultaten en bevindingen van de noodplannen. Zij zal de opgedane kennis breed in de sector delen zodat alle scholen in Nederland kunnen profiteren van de opbrengsten en geleerde lessen.  

PO-Raad over de aanpak van het lerarentekort 
De aanpak van het lerarentekort vraagt om een mix van maatregelen. Meer flexibiliteit en maatwerk in de opleidingen, innovatie van het onderwijsproces en het versterken van de aantrekkelijkheid van het beroep. Zo blijft de PO-Raad zich inzetten om de loonkloof tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te dichten. Lees meer op de themapagina Aanpak lerarentekort.