Nieuws

Onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas

Meesters zijn schaars. En hoewel het aandeel mannelijke instromers in de pabo lijkt te zijn gestegen in de afgelopen jaren, zijn ze nog steeds sterk in de minderheid. Maar wat kunnen opleiders en scholen doen om mannen te binden en te behouden voor het primair onderwijs? In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek verricht naar mogelijke succesfactoren.

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar belemmerende en bevorderende factoren voor meer mannen voor de klas. Dit is aangevuld met inzichten uit gesprekken met diverse experts en casestudies op drie verschillende pabo’s. In het rapport worden aanbevelingen gedaan die moeten bijdragen aan het vergroten van de instroom op de pabo, het behoud van studenten tijdens het volgen van de opleiding en het starten en werkzaam blijven in het basisonderwijs. Denk hierbij aan het verminderen van financiële en praktische drempels voor zij-instromers, meer ruimte voor eigen voorkeuren en talenten binnen het curriculum en meer aandacht voor de overgang naar het werken tijdens de opleiding.  

Diversiteit in schoolteams

In het rapport merken de onderzoekers op dat uit de gesprekken met experts en pabo’s blijkt dat de focus op het aantrekken van meer mannen niet dominant zou moeten zijn. Het gaat volgens hen om het aantrekken van mannen én vrouwen met diverse achtergronden. De PO-Raad onderschrijft dit en is groot voorstander van diversiteit binnen lerarenteams. Niet alleen op basis van geslacht, maar bijvoorbeeld ook qua culturele achtergrond, etniciteit, opleidingsroutes of een eventuele arbeidsbeperking. Door verschillende rolmodellen ontstaat er een afspiegeling van de samenleving in de schoolteams. Hier hebben leerlingen baat bij en geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sector. Bovendien brengen leraren met verschillende achtergronden andere ervaringen, inzichten en talenten met zich mee. Door van elkaar te leren verbetert de kwaliteit van het onderwijs. 

Alliantie ‘Divers voor de Klas’

De PO-Raad zet zich al langer in voor meer diversiteit op scholen. Daarom heeft de sectororganisatie zich samen met Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. 

Ondersteuningsaanbod voor scholen

De Alliantie is bezig om ondersteuningsaanbod te creëren voor scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen. Zo komt er binnenkort een online zelfscan beschikbaar waarmee pabo’s en schoolbesturen een analyse uit kunnen voeren op het thema ‘inclusieve cultuur’. Deze scan helpt om zicht te krijgen waar je nu staat en hoe je als school of opleider kunt werken aan meer diversiteit. Deze scan is binnenkort beschikbaar via het platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Binnenkort volgt er meer informatie over het ondersteuningsaanbod. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten. 

Meer info?

Het rapport Meer Meesters? Routes naar diversiteit voor de klas is door OCW naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Kamerbrief over stand van zaken van het lerarenbeleid.