Nieuws

Pabo’s starten met opleidingsroute voor het jonge of oudere kind 

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Minister Van Engelshoven heeft hier ruimte voor gemaakt naar aanleiding van een motie van Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA). Deze motie roept op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge of oudere kind wettelijk te regelen en per september 2020 te starten met pilots.

Een van de beoogde doelen uit de motie is de uitval van studenten beperken, omdat zij juist een interesse voor of het jonge of het oudere kind hebben. Parallel aan de pilot is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de slag met een impactanalyse. Deze analyse is vooruitlopend op een wetswijziging die een opleiding tot lesbevoegdheid voor het jonge of oudere kind vanaf het studiejaar 2021/2022 mogelijk moet maken. OCW wil met deze analyse in beeld brengen welke impact deze wetswijziging heeft op onder andere de flexibiliteit van onderwijsorganisaties en de arbeidsmarkt.

Bevoegdhedenstelsel op de schop? 

De PO-Raad is voorstander van meer flexibele opleidingsroutes en bevoegdheden. Leraren zijn daardoor breder inzetbaar en hebben meer carrièremogelijkheden. Zo kan er ook ingespeeld worden op de behoefte van het werkveld aan gespecialiseerde professionals. Wel vindt de sectororganisatie het belangrijk dat leraren breed opgeleid worden. Idealiter heeft elke leraar kennis over de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar en de leerlijnen van groep 1 t/m groep 8. Door een harde knip te maken in het jonge en oudere kind zijn leraren, wegens beperkte bevoegdheid, niet breed inzetbaar. Onwenselijk, zeker met het oog op het lerarentekort. 

De PO-Raad pleit ervoor om de wijzigingen in het bevoegdhedenstelsel op een integrale wijze op te pakken. De PO-Raad kijkt dan ook uit naar het advies van de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Zij buigt zich over een nieuw stelsel van bevoegdheden. Dit moet bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. De commissie bouwt voort op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Door meer ruimte te maken voor gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden wil de commissie een betere aansluiting creëren op wat het onderwijs nodig heeft. 

De PO-Raad is van mening dat de aanbevelingen van de commissie Onderwijsbevoegdheden het vertrekpunt moeten zijn voor aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel. De PO-Raad zal de uitvoering van de motie dan ook nauwlettend volgen.