Nieuws

PO-Raad roept leden op: reageer op internetconsultatie voor bevoegdheid jonge of oudere kind

Lerarenopleidingen kunnen mogelijk vanaf studiejaar 2022/2023 een aparte opleidingsroute voor het jonge of oudere kind aanbieden. Studenten kunnen dan een bevoegdheid halen om specifiek les te geven aan het jonge of oudere kind. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, is door minister Van Engelshoven ter consultatie aangeboden. De PO-Raad is kritisch op het wetsvoorstel en roept haar leden op om de internetconsultatie in te vullen.   

Over de opleidingsroutes  

Met de specifieke bevoegdheden in de opleiding wordt beoogd om de uitval van studenten te beperken, omdat zij juist een interesse voor of het jonge of het oudere kind hebben. De opleidingsroutes zijn aanvullend op de huidige, brede pabo opleiding. Deze opleidingsroute blijft bestaan. Wanneer studenten specifiek voor het jonge of oudere kind kiezen dan zullen zij uitsluitend bevoegd zijn om les te geven aan deze doelgroep. Ook komt er geen verplichting voor lerarenopleidingen om de specialisaties aan te bieden.  

Terugblik 

In februari 2020 dienden Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA) een motie in. Deze motie riep op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge of oudere kind wettelijk te regelen en per september 2020 te starten met pilots. In maart 2020 maakte minister Van Engelshoven hier ruimte voor. In september 2020 zijn zes pabo’s in een pilot gestart met het aanbieden van een specialisatie bij de start van de opleiding. Deze pilot wordt in september 2021 geëvalueerd. Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend en de internetconsultatie geopend. De volgende stap is de behandeling van het wetsvoorstel in de kamer, waarna de wet mogelijk kan worden bekrachtigd. De PO-Raad roept haar leden op om deel te nemen aan de internetconsultatie. Dit kan tot en met 31 januari. 

Brede kennis is belangrijk 

De PO-Raad heeft van diverse leden kritische signalen ontvangen over het voorgenomen wetsvoorstel. De sector hecht veel waarde aan de integraliteit van de opleiding. Idealiter heeft elke leraar kennis over de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar en de leerlijnen van groep 1 t/m groep 8. Bovendien zorgt een harde knip tussen het jonge en oudere kind voor een beperkte inzetbaarheid van leraren. Onwenselijk, zeker met het oog op het lerarentekort. Tot slot is er ook binnen de huidige opleidingsroute de mogelijkheid tot het volgen van een specialisatie. Dit maakt een aparte opleidingsroute mogelijk overbodig.

Wetsvoorstel sluit onvoldoende aan op actuele ontwikkelingen  

De PO-Raad is voorstander van flexibele opleidingsroutes en vernieuwing van bevoegdheden. Het herzien van het huidige opleidingsstelsel draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. De bouwstenen die door de Onderwijsraad zijn aangereikt in het advies “Ruim baan voor leraren” bieden een kansrijk perspectief. Meer ruimte voor specialisatie of juist breder georiënteerde bevoegdheden, als vervolg op een brede basisbevoegdheid. De sectororganisatie stelt dat deze wetswijziging te weinig rekening houdt met parallelle ontwikkelingen, zoals de aanbevelingen van de commissie Onderwijsbevoegdheden, de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven over de onderwijsarbeidsmarkt en het bestuursakkoord flexibilisering opleidingen.  

Neem deel aan de internetconsultatie 

Schoolbesturen kunnen tot en met 31 januari deelnemen aan de internetconsultatie. Dit kan via deze website