Nieuws

Sector keert zich tegen het wetsvoorstel jonge/oudere kind

De PO-Raad is tegen het wetsvoorstel om aparte opleidingsroutes voor het jonge of oudere kind mogelijk te maken. De sectororganisatie vindt dat een versmalling van bevoegdheden niet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs en een betere arbeidsmarkt. Ook de Vereniging Hogescholen, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief zijn kritisch op het wetsvoorstel.    

Over het wetsvoorstel

Minister van Engelshoven heeft begin januari 2021 het wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat lerarenopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 een aparte opleidingsroute voor het jonge of oudere kind mogen aanbieden. Studenten kunnen dan een bevoegdheid halen om specifiek les te geven aan het jonge of oudere kind. De PO-Raad heeft van diverse leden kritische signalen ontvangen over het voorgenomen wetsvoorstel. Afgelopen maand riep de sectororganisatie haar leden al op om deel te nemen aan de internetconsultatie. Inmiddels heeft de PO-Raad zelf ook haar reactie gegeven. 

Een samenvatting van onze bezwaren

,,Ieder kind heeft baat bij een ononderbroken ontwikkelingslijn. Dit vraagt om leraren met kennis over de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar en de leerlijnen van groep 1 t/m groep 8.'' vindt Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. Maar er zijn meer redenen waarom de PO-Raad niet achter het wetsvoorstel kan staan. Van Hoepen: ,,Het splitsen van bevoegdheden heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid en mobiliteit op de onderwijsarbeidsmarkt. Bovendien zorgt dit in de praktijk voor onnodig veel complexiteit in het geval van vervanging.''

De sectororganisatie vindt ook dat deze wetswijziging te weinig rekening houdt met parallelle ontwikkelingen, zoals de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven over de onderwijsarbeidsmarkt en het bestuursakkoord flexibilisering opleidingen. Bovendien is ook de Commissie Onderwijsbevoegdheden geen voorstander van het splitsen van bevoegdheden voor het jonge en oudere kind. Zo blijkt uit het eindverslag ‘Hoge lat, lagere drempels’.

Relevante partijen zijn kritisch

Ook het Lerarencollectief, de Vereniging Hogescholen (VH), de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn kritisch op het wetsvoorstel. Uit een peiling onder de leden van het Lerarencollectief blijkt dat 71 procent van de leraren nog steeds zal kiezen voor een brede bevoegdheid. ,,Er is verdeeldheid over het toevoegen van aparte bevoegdheden, de meerwaarde van aparte bevoegdheden en waar de splitsing moet komen. Daarmee ontbreekt draagvlak en is de onderbouwing van het wetsvoorstel onvoldoende sluitend’’, aldus het Lerarencollectief. 

De VH schrijft in haar reactie: ,,De VH onderschrijft het pleidooi voor meer specialisatiemogelijkheden, maar ondersteunt de voorgestelde route in dit wetsvoorstel om daar te komen niet. Ook ziet zij negatieve effecten op de kwaliteit van de opleiding en het beroepsperspectief. De AOb geeft aan dat het ,,Vanuit de kwaliteit van onderwijs niet te rechtvaardigen is dat er een systeem komt waarin brede bevoegdheden bestaan naast smallere bevoegdheden. Welke van beide biedt de meeste garanties op kwalitatief goed onderwijs?’’ Aanvullend pleit de AOb “voor het betrekken van de beroepsgroep, iets wat tot nu toe onvoldoende is gebeurd.”

Specialisaties: ja, splitsing bevoegdheden: nee!

De PO-Raad is voorstander van flexibele opleidingsroutes en vernieuwing van bevoegdheden. Er vindt een verschuiving plaats van de leraar als generalist naar meer functiedifferentiatie en specialisatie binnen de schoolteams. Veel schoolbesturen hebben behoefte aan meer inhoudelijke accenten en thematische verdieping binnen de lerarenopleiding. Maar teveel specialiseren, en dan ook nog eens te vroeg in de opleiding, staat een brede opleiding in de weg. Bovendien zorgt een splitsing in de praktijk voor complexe situaties in geval van vervanging. 

Wat is het alternatief? 

De bouwstenen die door de Onderwijsraad zijn aangereikt in het advies “Ruim baan voor leraren” bieden een kansrijk perspectief. Meer ruimte voor specialisatie of juist breder georiënteerde bevoegdheden, als vervolg op een brede basisbevoegdheid. De PO-Raad pleit dan ook voor een herziening van het bevoegdhedenstelstel vanuit een integrale visie. Om zo de kwaliteit van het onderwijs te versterken en de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. 

Meer lezen?

Lees de volledige reactie van de PO-Raad. 
Download de reactie van het Lerarencollectief, de AOb en de Vereniging Hogescholen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten