Veelgestelde vragen

Over ICT organiseren

Is het verstandig om een bruikleenovereenkomst af te sluiten als leerlingen nu ipad’s en laptop’s meenemen voor thuisonderwijs?

Scholen worden geadviseerd een bruikleenovereenkomst op te stellen zodra er spullen met waarde ter lening aan leerlingen meegegeven worden.

 

Zijn schoolbesturen verplicht een Functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen?

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen.

Deze verplichting is ontstaan bij de invoering van de AVG en is ingevoerd omdat scholen veel persoonsgegevens verwerken en de voortgang van leerlingen nauwgezet vastleggen. Scholen of vestigingen die bij hetzelfde schoolbestuur horen, hoeven niet allemaal een eigen FG aan te wijzen. Wel moet bekend zijn wie binnen de schoolorganisatie deze taak verricht.

Het is ook mogelijk voor deze taak een externe FG in te huren. De (G)MR heeft instemmingsrecht op de regeling FG waarin is opgenomen hoe de FG-functie wordt ingevuld (artikel 10 sub c WMS). Welke persoon als FG wordt benoemd, daar gaat de G(MR) niet over, dat besluit is niet instemmingsplichtig.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kennisnet.

Mogen scholen leerlinggegevens verstrekken aan de GGD tbv het Elektronisch Kinddossier?

Scholen hoeven geen gegevens over leerlingen te verstrekken aan derden, zoals de GGD. Dat was vroeger wel zo, maar dat is gewijzigd per 1 augustus 2016. JGZ-organisaties kunnen deze gegevens nu via BRON verkrijgen. In de Wet op het onderwijstoezicht staat hierover het volgende:

Artikel 24f. Het verstrekken van gegevens aan derden

  1. Uit het basisregister onderwijs worden aan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, periodiek desgevraagd de volgende gegevens verstrekt van de leerlingen of deelnemers tot 18 jaar, die onderwijs volgen binnen de gemeente:
  2. Het persoonsgebonden nummer en de naam van de leerling of deelnemer;
  3. De geboortedatum van de leerling of deelnemer;
  4. Het registratienummer van de instelling waar de leerling of deelnemer is ingeschreven of, indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging, het registratienummer daarvan;
  5. Het soort onderwijs;
  6. De datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype;
  7. De groep.

Op onze school moeten ouders zelf een tablet aanschaffen voor hun kind. Wat als een ouder dat niet kan betalen vanwege (tijdelijke) financiële problemen?

Laptops en tablets vallen volgende het Ministerie van OCW onder categorie 3 qua schoolkosten. Die zijn vrijwillig. Met andere woorden: de school mag aan ouders vragen om een laptop of tablet aan te schaffen, maar wanneer ouders dit niet doen, dan moet de school zorgen voor een volwaardig alternatief. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid .

Mag je klassenlijsten verstrekken aan ouders?

Dat mag alleen met toestemming. Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Dit zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen ervan heeft geen invloed op het geven van goed onderwijs, daarom is het noodzakelijk dat ouders hier (vooraf) toestemming voor geven. Meer informatie over privacy en informatiebeveiliging vind je op de Aanpak IBP.