Standpunten

 • De PO-Raad hecht belang aan wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Kinderen kunnen hiermee ontdekkend leren en leren creatief problemen oplossen, belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Technologie moet weliswaar worden ingebed in het onderwijs, maar het moet geen apart vak worden, vindt de PO-Raad.

   

 • Uit onderzoek weten we dat kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in vreemde talen, die talen veel beter spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 ermee kennismaken. Aangezien grenzen vervagen en de leerlingen van nu wereldburgers worden, vindt de PO-Raad het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor andere talen. Daar profiteren zij de rest van hun leven van.
   

 • Een wettelijke norm voor het aantal uren dat scholen moeten besteden aan bewegingsonderwijs druist niet alleen in tegen de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is verankerd, maar schiet ook zijn doel voorbij, vindt de PO-Raad. Bovendien is het onhaalbaar en onbetaalbaar.

 • Omdat de maatschappij almaar verandert, is het zaak dat het onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen anticipeert. De PO-Raad vindt dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Vaardigheden kunnen ook worden geïntegreerd in andere vakken.

 • De PO-Raad hecht veel waarde aan het advies van een school die een leerling acht jaar lang heeft gevolgd en meegemaakt. Leraren hebben ervaren wat het kind in zijn mars heeft, tussentijdse toetsen hebben hierover ook een beeld gegeven, net als gesprekken van de school met de ouders. De eindtoets is een momentopname die alleen kijkt naar prestaties op taal en rekenen. Het schooladvies is als het ware de film van een kind, de eindtoets een foto.

 • Het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

 • Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aan kan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. Kinderen moeten op veel verschillende momenten naar een hoger of lager niveau vervolgschool kunnen gaan en bijvoorbeeld opleidingen kunnen stapelen.

 • Om kinderen goed op hun toekomst voor te bereiden, is het van belang dat het onderwijs inspeelt op veranderingen in de maatschappij. De kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak moet kennen en kunnen, zullen daarom op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden.

   

 • Cultuur- en muziekonderwijs onderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Omdat lang niet alle kinderen dit van huis meekrijgen, moet ieder kind de mogelijkheid hebben goed cultuur- en muziekonderwijs te krijgen, vindt de PO-Raad. Dat is een gezamenlijke taak van scholen, gemeenten, provincies en rijk. De PO-Raad vindt dat cultuur en muziek kunnen worden geïntegreerd in andere vakken.

 • Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties van leerlingen is daarmee een kerntaak van het onderwijs. Dit draagt eraan bij dat zij hun eigen normen en waarden herkennen en daarmee een eigen identiteit kunnen vormen. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat hoeft niet in een apart vak. Burgerschap kan in andere vakken worden geïntegreerd. 
   

Pagina's