Standpunten

  • De PO-Raad vindt dat er zo snel mogelijk een financiële oplossing moet komen voor de schoolgang van ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen, zodat er een einde komt aan discussies hierover tussen speciaal onderwijs, ouders en samenwerkingsverbanden. 

  • Stort de sector nu niet opnieuw in grote juridische en bestuurlijke processen, maar geef de tijd om passend onderwijs - in het belang van kinderen -  te laten landen op de werkvloer.

  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten meer investeren in de vóórkant van passend onderwijs: zorgen voor voldoende ondersteuning in de reguliere scholen om passend onderwijs hier mogelijk te maken. Hierover moeten scholen afspraken maken in het samenwerkingsverband.