Standpunten

 • De PO-Raad hecht belang aan wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Kinderen kunnen hiermee ontdekkend leren en leren creatief problemen oplossen, belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Technologie moet weliswaar worden ingebed in het onderwijs, maar het moet geen apart vak worden, vindt de PO-Raad.

   

 • Uit onderzoek weten we dat kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in vreemde talen, die talen veel beter spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 ermee kennismaken. Aangezien grenzen vervagen en de leerlingen van nu wereldburgers worden, vindt de PO-Raad het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor andere talen. Daar profiteren zij de rest van hun leven van.
   

 • Omdat de maatschappij almaar verandert, is het zaak dat het onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen anticipeert. De PO-Raad vindt dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Vaardigheden kunnen ook worden geïntegreerd in andere vakken.

 • Om kinderen goed op hun toekomst voor te bereiden, is het van belang dat het onderwijs inspeelt op veranderingen in de maatschappij. De kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak moet kennen en kunnen, zullen daarom op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden.

   

 • Cultuur- en muziekonderwijs onderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Omdat lang niet alle kinderen dit van huis meekrijgen, moet ieder kind de mogelijkheid hebben goed cultuur- en muziekonderwijs te krijgen, vindt de PO-Raad. Dat is een gezamenlijke taak van scholen, gemeenten, provincies en rijk. De PO-Raad vindt dat cultuur en muziek kunnen worden geïntegreerd in andere vakken.

 • Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties van leerlingen is daarmee een kerntaak van het onderwijs. Dit draagt eraan bij dat zij hun eigen normen en waarden herkennen en daarmee een eigen identiteit kunnen vormen. Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat hoeft niet in een apart vak. Burgerschap kan in andere vakken worden geïntegreerd. 
   

 • De PO-Raad vindt dat scholen, ouders, gemeenten en de hele maatschappij samen verantwoordelijk zijn om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren. Scholen kunnen hieraan onder meer bijdragen met bewegingsonderwijs. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. De PO-Raad is geen voorstander van het verplicht voorschrijven van een minimum aantal lesuren omdat dat indruist tegen de vrijheid van onderwijs.