Drie meiden die bij een schommel als vriendinnen naast elkaar, breed glimlachend, een v maken met een van hun handenGoed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Om de leerling.

In het primair onderwijs zijn de schoolbesturen de motor van duurzame onderwijsontwikkeling, die uiteraard alleen samen met anderen vorm kan krijgen. De PO-Raad blijft erop aandringen dat schoolbesturen beter in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onderwijskwaliteit, maar ook voor de bedrijfsvoering en HRM en organisatieontwikkeling. De PO-Raad streeft naar een professionaliseringsagenda om de bestuurskracht van de sector te versterken. Om van de politiek de noodzakelijke ruimte te krijgen is het van belang dat de schoolbesturen kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben, dat zij het vertrouwen verdienen. Er zijn al stappen gezet. De PO-Raad wil bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document is.

Code goed bestuur verbeeld als huis met pilaren

Met het project Sturen op Onderwijskwaliteit ondersteunt de PO-Raad het ontwikkelen en versterken van het bestuurlijk handelen gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. 

Daarnaast zijn er programma’s gericht op het verbeteren van (zeer) zwakke scholen, het voeren van financieel management en het verzamelen van stuurinformatie (VenstersPO). Er blijkt bij leden ook behoefte aan een programma gericht op organisatieontwikkeling/HRM. 

Aan de hand van het advies van de commissie-Meurs, die heeft gerapporteerd over professionalisering van besturen in het primair onderwijs, zet de PO-Raad de volgende stappen om schoolbesturen te versterken.

De PO-Raad wil ruimte creëren voor besturen door met politiek, overheid en vakorganisaties afspraken te maken over de aanpak van bureaucratie en over een ‘slanke’ cao. De PO-Raad bepleit bij het ministerie van OCW het wegnemen van belemmerende regelgeving en een moderne systematiek van bekostiging, zodat besturen met goed financieel management kunnen sturen op de realisatie van de onderwijskundige doelen. Ook blijft er aandacht voor andere belangrijke randvoorwaarden als huisvesting.

Prioriteiten

  • De PO-Raad maakt afspraken om schoolbesturen ruimte te bieden om hun verantwoordelijkheid waar te maken. De PO-Raad pleit in dit kader ook voor een vereenvoudiging van de financiering van scholen en maakt afspraken over andere randvoorwaarden.
  • De PO-Raad stimuleert onderwijsbesturen om verder te professionaliseren, aan de hand van de Code Goed Bestuur. Daarbij betrekt de PO-Raad het advies van de commissie-Meurs.
  • De PO-Raad stimuleert en faciliteert de versterking van stuurinformatie en verantwoording, via met name VenstersPO (www.scholenopdekaart.nl).