Jongen die achter een computer in een klaslokaal zitDe samenleving verandert, ook het primair onderwijs vernieuwt zich. Om de leerling. Kinderen moeten worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. En er komen andere mogelijkheden om te leren. De PO-Raad ziet innovatie als een belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig is voor ICT.

Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk en mogelijk om het onderwijs te vernieuwen. Innovatie is nodig omdat kinderen andere dingen moeten leren. En innovatie maakt andere manieren van leren mogelijk.

Techniekpact

In het Nationaal Techniekpact 2020 is afgesproken dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie in het onderwijs aanbieden. De visie op wetenschap en technologie kan worden gebruikt in de (meerjaren)plannen van de scholen, om de leerlingen te stimuleren in ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ICT-geletterdheid.

Primair proces

Nieuwe technologie kan helpen de kwaliteit van het primair proces te vergroten. Hoe benutten wij nieuwe technologie in het leerproces, om kinderen het onderwijs te bieden dat bij hen past, om hen op te leiden voor de samenleving van morgen? Binnen de PO-Raad kan kennis over de toepassing van nieuwe technologie worden gedeeld. Hoe creëren we een samenhangende infrastructuur? Hoe vergroten we de deskundigheid en vaardigheden van leraren en assistenten? Hoe moet de verhouding zijn tussen digitaal leermateriaal en meer traditionele methodes?

Randvoorwaarden

Voor de sector zijn optimale randvoorwaarden van belang, zoals de beschikbaarheid van verbindingen met voldoende bandbreedte en het creëren van een open speelveld van softwareleveranciers door middel van open standaarden en uitwisselbaarheid. De PO-Raad neemt de taak op zich om op sectorniveau te werken aan randvoorwaarden om het gebruik en de toegankelijkheid van ICT-toepassingen te bevorderen.

Schoolbeleid

Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor schoolbesturen en scholen. Schoolbesturen verhogen met ICT de doelmatigheid van hun scholen (vermindering administratieve lasten), beschikken eenvoudiger over relevante stuurinformatie en zijn zo beter in staat zich te vergelijken met anderen (benchmarks) en transparant te zijn te over bereikte resultaten en ingezette middelen. De PO-Raad ondersteunt deze ontwikkelingen.

Prioriteiten

  • De PO-Raad helpt schoolbesturen bij de invoering van ICT in het primair proces door kennisdeling.
  • De PO-Raad treedt op als ketenregisseur om de vraag vanuit de sector te organiseren/ bundelen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden in de keten om deze vraag te bedienen.

Kennis en onderzoek