Lerares die een basisschoolleerlinge les geeft aan haar tafeltje Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt dat de scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. We willen investeren in een academische omgeving voor de scholen. Om de leerling.

Hoe verbinden we de werelden van onderwijs, onderwijsontwikkeling en – onderzoek met elkaar? Een onderzoekende houding van leraren en assistenten hoort daarbij.

Opbrengstgericht werken veronderstelt evaluatie, analyse en reflectie. In de kwaliteitscyclus dient structureel aandacht te bestaan voor het formuleren van onderzoeksvragen en het benutten van kennis. We willen relevant onderzoek stimuleren. Hierbij zoeken we aansluiting bij de lectoraten van de pabo’s en bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
De PO-Raad wil de structurele samenwerking versterken van schoolbesturen met pabo’s en lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs (op het terrein van opleiden, onderwijsontwikkeling én onderzoek).

Ook willen we komen tot universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Het is goed als binnen de schoolteams leraren participeren die een onderzoekende attitude hebben en die weten hoe onderzoekvragen geformuleerd kunnen worden. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met de VSNU, de vereniging van universiteiten.

Prioriteiten

  • De PO-Raad stimuleert samenwerking tussen schoolbesturen, pabo’s en universiteiten, waarbij ook de onderwijsontwikkeling onderwerp van samenwerking is (naast het opleiden van leraren).
  • De PO-Raad bevordert dat vragen uit het primair onderwijs op de onderzoeksagenda komen.
  • De PO-Raad werkt mee aan pilots voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs.

Bestuur als motor