Bekostiging

In het primair onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (op schooljaarbasis) en de materiele lumpsum (op kalenderjaarbasis). Basisscholen ontvangen daarnaast extra budget via de prestatiebox.

Personele lumpsum

Het soort leerling en het aantal leerlingen dat de school telde op 1 oktober van het voorgaande jaar (T-1 bekostiging), bepaalt voor het overgrote deel hoeveel personele lumpsum een schoolbestuur ontvangt. De personele lumpsum is gebaseerd op schooljaarbasis. De lumpsum houdt er rekening mee dat ouder personeel meestal meer verdient dan jonger personeel. Daarom speelt ook de zogenoemde gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) mee. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indexeert de personele bekostiging jaarlijks op basis van de referentiesystematiek. Voor het berekenen van de bekostiging van uw schoolorganisatie kunt u terecht in de toolbox van de PO-Raad.

Materiele lumpsum

De materiële lumpsum is er voor bekostiging van zowel het gebouw (onderhoud, schoonmaak, energiekosten) en bekostiging voor materiële kosten voor het geven van onderwijs (ICT voorzieningen, lesmateriaal, meubilair). Hoe hoog deze is, wordt bepaald aan de hand van programma's van eisen (pve's). Voor het berekenen van de materiële bekostiging van uw schoolbestuur kunt u terecht in de toolbox van de PO-Raad.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap past de materiële bekostiging elk jaar aan aan de prijsontwikkelingen. Eens in de vijf jaar bekijkt een extern bureau de vergoedingen en beoordeelt deze of de vergoeding voldoende is voor een gemiddelde school. Dit is wettelijk voorgeschreven.

In het basisonderwijs moeten schoolbesturen zelf het binnen- en buitenonderhoud van een schoolgebouw betalen. Nieuwbouw en uitbreiding van een schoolgebouw komt voor rekening van de gemeente. Zie hiervoor ook het thema Huisvesting.

Prestatiebox

Naast de lumpsum ontvangen basisscholen ook geld via de prestatiebox. De middelen die via de prestatiebox worden verstrekt, kunnen worden gezien als lumpsum, maar dan wel met een nadere verantwoordingsverplichting. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad behartigt de belangen van scholen en hun besturen in Den Haag. Ze pleit er daarbij voor zoveel mogelijk bekostiging via de lumpsum naar schoolbesturen te laten gaan.

Meer weten?

In de Toolbox Financiën staan (begrotings)modellen, aan de hand waarvan de bekostiging voor een schoolbestuur kan worden vastgesteld. Via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), kunnen de beschikkingen per school worden bekeken.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

 • De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit naar de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging in 2020 voor leerlingen bij scholen in het basis- en speciaal onderwijs.

Standpunten

 • Lumpsum

  De lumpsum, de manier waarop het primair onderwijs is Nederland wordt bekostigd, is een groot goed

 • Parlementair onderzoek bekostiging primair onderwijs

  De PO-Raad pleit voor een parlementair onderzoek naar de ontoereikendheid van de bekostiging in het primair onderwijs.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Toolbox ontwikkelingen in bekostiging

Toolbox materiële bekostiging

Toolbox meerjarenbegroting

Toolbox groeiregeling

Veelgestelde vragen

 • Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

  Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) komt er per 1 januari 2020 een onderscheid tussen een hoge en lage WW-premie. In het primair onderwijs betalen wij echter niet de standaard WW-premies maar de Ufo-premie voor overheidswerkgevers. Verandert er daardoor iets voor de sector op het gebied van de Premiedifferentiatie WW?

  De premiedifferentiatie WW zal niet gelden voor overheid en onderwijs. Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) blijft bestaan en de premie daarvoor ook. Dit komt onder andere doordat de overheid eigen risicodrager blijft voor de WW en daardoor geen premies gaat afdragen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). De Ufo-premie zal wel dalen, doordat de Ziektewet naar een ander fonds gaat (de Werkhervattingskas).

 • Komen de middelen van het Werkdrukakkoord ook beschikbaar voor speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs?

  Het werkdrukakkoord geldt voor alle scholen in het primair onderwijs, dus ook voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die onder de Wet op Expertisecentra (WEC) vallen. Een gemiddelde school met 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro voor werkdrukbeheersing. Er zal een bedrag per leerling worden opgenomen in de personele lumpsum, naar schatting is dit ongeveer € 156. Het definitieve bedrag wordt begin maart bekend.

 • Hoe ziet de bekostiging van residentieel geplaatste leerlingen er uit?

  Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI). Anderzijds betreft het open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg). Het overgrote deel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)). Gezien de complexiteit van deze materie is deze aparte notitie "Bekostiging van residentiële leerlingen" gemaakt. In deze notitie wordt uitleg gegeven over de gesloten en open setting voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.