De regels die bepalen hoeveel bekostiging schoolbesturen krijgen, stammen uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Om schoolbesturen de mogelijkheden en de ruimte te geven om hun organisatie aan te sturen en om integrale keuzes te maken, zullen deze moeten worden aangepast. 

In het Bestuursakkoord heeft de PO-Raad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afgesproken dat ze gaan werken aan een vereenvoudigd bekostigingsmodel. Samen met het ministerie onderzoekt ze hoe de bekostiging dusdanig kan worden gemoderniseerd dat deze makkelijker, transparanter, stabieler en zo min mogelijk sturend is.

Geld anders verdelen

Een dergelijke modernisering, waarbij het lumpsumbudget anders wordt verdeeld, zal leiden tot herverdeeleffecten. Ze vindt die verdedigbaar zolang deze op sectorniveau beperkt zijn, schoolbesturen voldoende tijd hebben hierop te anticiperen en besturen die te maken krijgen met grotere herverdeeleffecten gebruik kunnen maken van een overgangsregeling.

De voortgang van het onderzoek naar de modernisering van de bekostiging wordt besproken in de Expertgroep bekostiging. Een nieuw bekostigingsmodel zou vanaf 2020 in werking kunnen treden. Dit zal pas plaatsvinden als de nieuwe wijze van bekostiging breed besproken is met schoolbesturen .

Meer weten?

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.