Alle onderwijsinstellingen in Nederland vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt wat bestuurders en toezichthouders in de publieke en semipublieke sector maximaal mogen verdienen. De wet verbiedt het om een topfunctionaris meer te betalen. Bij overtreding zijn zowel de werkgever, de onderwijsinstelling als de betreffende functionaris verplicht mee te werken aan het terugbetalen van te veel betaalde bezoldiging. De wet geldt ook voor interim bestuurders, wanneer deze binnen een periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de onderwijsinstelling werkzaam zijn geweest.

Voor het onderwijs zijn er sectorale maxima vastgesteld. Die liggen veelal lager dan het gewone WNT-maximum en kunnen elk jaar worden herzien. De maxima zijn afhankelijk van een aantal vastgestelde instellingskenmerkenbezoldigingen zoals het aantal leerlingen, soorten onderwijs en het budget van de instelling.

Interne toezichthouders

Interne toezichthouders mogen volgens de WNT maximaal 10 procent verdienen van de bezoldiging van de bestuurders van de betreffende instelling. Voor de voorzitter van een Raad van Toezicht of intern toezichthoudend orgaan is dat 15 procent. Op grond van de WNT en de sectorale regelingen is er een meldingsplicht (door de accountant). De bezoldigingen worden ook vermeld in het jaarverslag.

Bestuurderscao

De meeste bestuurders in het PO waarvoor de WNT en de sectorale regeling relevant kunnen zijn, zullen vallen onder de Bestuurderscao PO. Die cao wordt afgesloten door de VTOI (de organisatie van toezichthouders in het onderwijs) en de Bestuurdersvereniging PO (de vakorganisatie van de bestuurders). De bezoldigingen die in die cao worden vastgesteld, zijn bepalend maar mogen uiteraard de WNT/OCW-sector-maxima niet overschrijden. De PO-Raad is niet betrokken bij deze cao.

Meer weten?

Meer informatie over de Wet normering topinkomens is te lezen op de speciale website topinkomens.nl van de Rijksoverheid. Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie ook terecht bij de Helpdesk.