Netwerk Financiën en huisvesting

Jongetje dat druk bezig is met vraagstukken en omhoog kijkt naar het bord of de leraar

Op het gebied van financiën en huisvesting gebeurt er veel in het primair onderwijs. Als we het hebben over financiën, dan gaat het onder andere over financieel management, de bekostiging van het onderwijs en de wijze waarop de verantwoording over de financiën in relatie tot de lumpsum plaatsvindt. Bij huisvesting gaat het over thema’s als doordecentralisatie, verbetering van de kwaliteit van schoolgebouwen en de relatie met de gemeente.

Over het netwerk

Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de financiën en huisvesting in het primair onderwijs. De agenda van het netwerk is van overwegend bestuurlijk-strategisch niveau. Het netwerk wordt gevormd door bestuurders in het primair onderwijs en vergadert drie keer per jaar in Utrecht, in aanwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van de PO-Raad. Daarnaast kan via digitale raadpleging om input of advies van de netwerkleden worden gevraagd.

Op de agenda 

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Toereikendheid van de bekostiging in relatie tot wat van schoolbesturen wordt gevraagd 
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het financieel management 
  • Inzet van de PO-Raad bij een modernisering van het bekostigingsstelsel
  • Noodzakelijke voorwaarden bij doordecentralisatie van de huisvesting
  • Samenwerking bij het verbeteren van de huisvesting van scholen