Ondersteuning bij financieel management

Het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor moet het schoolbestuur zorgen voor goed financieel management. Het schoolbestuur is ervoor verantwoordelijk dat het zijn geld goed besteedt, efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en zich verantwoordt over de uitgaven die het heeft gedaan.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij het verder professionaliseren of ontwikkelen van hun financieel management. De aandacht is hierbij met name gericht op het versterken van de koppeling tussen beleid en middelen in de Planning- en Control cyclus. De vraag die hierbij centraal staat is hoe je als schoolbestuur met geld zo kan sturen dat je je (onderwijskundige) doelen realiseert. De volgende onderliggende vragen liggen daaraan ten grondslag:

  • Hoe kan financieel management binnen de schoolorganisatie steeds meer gericht zijn op het realiseren van de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen?
  • Welke competenties/ deskundigheden vraagt dit financieel management van de medewerkers in de organisatie? 

De PO-Raad organiseert daarvoor jaarlijks diverse bijeenkomsten. In de Kennisgroep Financiën worden besturen op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het brede gebied van financieel management. In lerende netwerken kunnen schoolbesturen van elkaar leren. De Toolbox Financien en publicaties ondersteunen schoolbesturen ook bij hun financieel management. 

Meer weten?

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

  • Minister Slob (Onderwijs) stelt geen maximale grens aan de financiële reserves voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De PO-Raad vindt dit een goede zaak, want hiermee doet hij recht aan de verschillen in de opgave en omvang van de samenwerkingsverbanden. Wel is de sectororganisatie van mening dat de sector moet werken aan betere verantwoording van de middelen voor passend onderwijs.

  • Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling beleggen en belenen van 2010. Als gevolg hiervan zijn schoolbesturen per 1 oktober 2016 verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe regeling. In dit bericht leest u meer over deze eisen en kunt u een handreiking voor het opstellen van een treasurystatuut downloaden.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Financieel management op hoofdlijnen - bouwstenen voor beleid