Ondersteuning bij financieel management

Het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor moet het schoolbestuur zorgen voor goed financieel management. Het schoolbestuur is ervoor verantwoordelijk dat het zijn geld goed besteedt, efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en zich verantwoordt over de uitgaven die het heeft gedaan.

Het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor moet het schoolbestuur zorgen voor goed financieel management. Het schoolbestuur is ervoor verantwoordelijk dat het zijn geld goed besteedt, efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en zich verantwoordt over de uitgaven die het heeft gedaan.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij het verder professionaliseren of ontwikkelen van hun financieel management. De aandacht is hierbij met name gericht op het versterken van de koppeling tussen beleid en middelen in de Planning- en Control cyclus. De vraag die hierbij centraal staat is hoe je als schoolbestuur met geld zo kan sturen dat je je (onderwijskundige) doelen realiseert. De volgende onderliggende vragen liggen daaraan ten grondslag:

  • Hoe kan financieel management binnen de schoolorganisatie steeds meer gericht zijn op het realiseren van de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen?
  • Welke competenties/ deskundigheden vraagt dit financieel management van de medewerkers in de organisatie? 

De PO-Raad organiseert daarvoor jaarlijks diverse bijeenkomsten. In de Kennisgroep Financiën worden besturen op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het brede gebied van financieel management. In lerende netwerken kunnen schoolbesturen van elkaar leren. De Toolbox Financien en publicaties ondersteunen schoolbesturen ook bij hun financieel management. Daarnaast biedt de PO-Raad goede voorbeelden waaruit blijkt hoe opbrengstgericht werken en de daaraan gekoppelde inzet van middelen een herkenbare plek krijgt in de (school)beleidsplannen, begrotingen, tussenrapportages en het jaarverslag. Tot slot biedt de PO-Raad schoolbesturen feedback aan op hun financieel management. Terreinen waar ervaren financiële specialisten naar kijken, zijn: meerjarig begroten, professionalisering van risicomanagement en intern financieel toezicht. 

Meer weten?

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling beleggen en belenen van 2010. Als gevolg hiervan zijn schoolbesturen per 1 oktober 2016 verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe regeling. In dit bericht leest u meer over deze eisen en kunt u een handreiking voor het opstellen van een treasurystatuut downloaden.

  • Schoolbesturen staan voor de vraag hoe zij hun administratie inrichten. Houdt u het in eigen beheer? Of besteedt u het (deels) uit? Om hen te ondersteunen bij deze afweging heeft de PO-Raad het Afwegingskader Onderwijsadministratie gepubliceerd. De tool biedt onder meer een overzicht van administratiekantoren, afwegingspunten en een keuzeboom.

  • Sommige schoolbesturen worstelen met vragen over hun financieel management. De PO-Raad wil deze schoolbesturen ondersteunen door hen feedback te geven op drie terreinen: meerjarig begroten, professionalisering van risicomanagement en intern financieel toezicht.