De aandacht voor het verder professionaliseren van het financieel management in het primair onderwijs werpt zijn vruchten af. Het financieel management wordt steeds steviger. Dat neemt niet weg dat sommige schoolbesturen urgente financiële vragen hebben. Voor deze schoolbesturen heeft de PO-Raad een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, dat de minister financieel ondersteunt: In Balans. Het project is in oktober 2012 van start gegaan en kent een looptijd van drie jaar.

Hoe werkt het?

Bij het weer op orde krijgen van de financiën kunnen schoolbesturen met financiële problemen gratis gebruik maken van ondersteuning van een team van ervaren en hoog gekwalificeerde financiële, juridische en bedrijfskundige specialisten. Ondersteuning vanuit deze zogenoemde "financiële serviceteams" is gericht op duurzaam financieel herstel. De aandacht zal met name ook gericht zijn op goed onderwijs en goed bestuur, waardoor bedrijfseconomische visies niet bij voorbaat domineren.

Diensten financiële serviceteams

Op het verzoek van een schoolbestuur kan een financieel serviceteam één of meer van de onderstaande diensten leveren:

  • Het uitvoeren van een grondige analyse van de aard, omvang en oorzaak van de financiële problemen.
  • Het ondersteunen van de verantwoordelijke bestuurder bij het opstellen van een verbeterplan (formuleren van oplossingsrichtingen, prioriteiten en verbeteracties).
  • Het ondersteunen van de bestuurder bij zijn overleg met intern toezichthouders betreffende analyse, oplossing, verbeterpad en evaluatieafspraken.
  • Het bijdragen aan een objectieve evaluatie voor wat betreft de realisatie van tussen bestuurder en de interne toezichthouder overeengekomen verbeteringen.
  • Het doorverwijzen naar aanvullende ondersteuningsmogelijkheden binnen verwante PO-Raad-projecten

Het is aan het betreffende schoolbestuur om in overleg met het serviceteam een keuze te maken uit bovenstaand aanbod. Het gaat om ondersteuning die een duidelijke focus kent, een duidelijk tijdspad heeft en waarvoor in totaal niet meer dan vijf tot zeven adviesdagen nodig zijn.

Uitgangspunten ondersteuning

Uitgangspunt bij de ondersteuning van In Balans is de autonomie van schoolbesturen en hun eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en een verantwoorde middeleninzet. De financiële serviceteams van de PO-Raad kunnen nooit medeverantwoordelijkheid dragen voor de financiële situatie van de instelling.

Inspanningsverplichting

Schoolbesturen die tot de doelgroep behoren en gebruik willen maken van het aanbod van de financiële serviceteams, kunnen rekenen op een snelle en kundige ondersteuning. Gaat een schoolbestuur in op de ondersteuning door een financieel serviceteam van de PO-Raad, dan neemt het betreffende bestuur wel de inspanningsverplichting op zich om aangedragen oplossingen te implementeren of met vergelijkbare en uitvoerbare alternatieven te komen.

Voor en met bestuurders

De serviceteams werken vóór en met de betreffende bestuurders. Het natuurlijke aanspreekpunt voor de serviceteams is het bevoegd gezag. De serviceteams houden zich aan de voor senior-adviseurs geldende gedragsregels en het schoolbestuur kan rekenen op discretie en geheimhouding. Het totale projectbudget is beperkt. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die binnen de doelgroep vallen dan ook niet te lang te wachten met aanmelden.

Aanmelden voor In Balans

Aanmelden is mogelijk via de projectleider van In Balans, Reinier Goedhart, Na aanmelding wordt het schoolbestuur gevraagd om enkele financiële gegevens te verstrekken en eventueel een korte probleemschets te geven. Schoolbesturen kunnen er uiteraard vanuit gaan dat de verstrekte informatie met discretie wordt behandeld.

Binnen tien dagen nadat een schoolbestuur zich heeft aangemeld, krijgt het bestuur bericht en wordt duidelijk of de ondersteuning van start kan gaan. In dat geval zal de teamleider van een serviceteam contact met het schoolbestuur opnemen voor een verdere intake en de opstart van de ondersteuning.

Doelgroep ondersteuningsaanbod

De doelgroep voor ondersteuningsaanbod In balans beperkt zich tot schoolbesturen die:

  • gedurende meerdere jaren verlies hebben geleden en/of voor de nabije toekomst nog exploitatie- en/of financieringsproblemen voorzien;
  • en/of een solvabiliteit kennen van minder dan 30%;
  • en/of hun liquiditeit (current ratio) hebben zien teruglopen naar waarden tussen 0,50 en 0,75.

Toekenning van ondersteuning

Melden zich veel schoolbesturen aan, dan zal bij de toekenning van ondersteuning voorrang gegeven worden aan besturen die aan alle doelgroepcriteria voldoen (en/en). Ook besturen die niet aan alle criteria voldoen, worden echter uitdrukkelijk verzocht om te reageren. 

Meer weten?

Meer weten?

Neem contact op met Reinier Goedhart, projectleider In Balans, voor meer informatie.

Trefwoorden