Hier vindt u goed bruikbare voorbeelden van het versterken van de koppeling tussen doelen en de inzet van financiele middelen. Op die manier kunt u een bijdrage leveren aan goed financieel management. Klik op de diverse fases om direct naar de voorbeelden te gaan.

Fase 1

Risico-instrument voor eenpitters

Ook voor een eenpitter is risicomanagement van groot belang. Een groot aantal beschikbare voorbeelden en instrumenten rondom risicomanagement is echter vooral geschikt voor de wat grotere onderwijsinstellingen. Deze good practice geeft inzicht in het risicomanagement van een eenpitter, de Nieuwe Regentesseschool. Lees meer >

Meerjarenbeleidsplan en beleidsplannen op schoolniveau

Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk voor 15 openbare basisscholen in de gemeenten Opmeer, Koggenland en Medemblik. Stichting Allure heeft 220 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor circa 2200 leerlingen. Het bestuur en de algemene directie van Stichting Allure heeft in een meerjarenbeleidplan de missie en visie vastgelegd en besteedt bij de nadere uitwerking aandacht aan het formuleren van heldere doelen, speerpunten en prestatie- indicatoren voor de verwezenlijking van die doelen. Lees meer >

Besturingsfilosofie middelentoedeling

Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum voert het beheer over tien openbare basisscholen op zestien locaties in Hilversum. In totaal zetten 340 medewerkers zich dagelijks in voor ruim 3400 leerlingen. Het bestuur van STIP komt voor het schooljaar 2012-2013  tot nieuwe afspraken over de interne verdeling van middelen. Deze nieuwe afspraken zijn een reactie op de noodzaak tot bezuiniging, maar zijn vooral bedoeld om de koppeling tussen beleid en middeleninzet te versterken. Deze middelenverdeling wordt uitgewerkt in het document Besturingsfilosofie. Lees meer >

Strategisch beleidsplan

De directie en het bestuur van de Zeister Schoolvereeniging (ZSV) maakt in dit meerjarenbeleidsplan duidelijk hoe men tot een breed gedragen beleidsplan komt. Het plan van deze eenpitter geeft aan welke rol interne werkgroepen, personele consultaties en SWOT's bij dit alles spelen. Lees meer >

Arrangement Intern Toezicht

Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN) is een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt in het Westen van ons land. GPO-WN bestuurt 25 scholen met ruim 3300 leerlingen en 425 personeelsleden. Binnen GPO-WN is bestuur en intern toezicht organiek gescheiden. Lees meer >

Opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen

Het plan van OOZ bevat goed omschreven onderwijsopbrengsten en maakt duidelijk wat er op school- en bovenschools niveau gaat gebeuren om de overeengekomen doelen te bereiken. Men geeft ook aan hoe men tot keuzes is gekomen en welke rol evidence hierbij speelt. Lees meer > 

Ombuigingsplan

Gearhing is het bevoegd gezag van openbare en algemeen toegankelijke basisscholen uit de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Circa 300 personeelsleden die onderwijs verzorgen voor ruim 2300 leerlingen, zijn met ingang van 1 januari 2009 in dienst van Gearhing. Het bestuur en de schooldirecties maken in een ombuigingsplan duidelijk hoe men bij het bedenken en uitvoeren van een forse bezuinigingsoperatie niet alleen oog heeft voor de gewenste financiële effecten, maar tevens aandacht houdt voor wat goed onderwijs vraagt. Lees meer >

Financieel meerjarenbeleidsplan

Het bestuur en de directie maken in een financieel meerjarenbeleidplan duidelijk hoe doelstellingen en middeleninzet zich tot elkaar verhouden.  Lees meer > 

Meerjarenbeleidsplan

Het bestuur en de directie van Leerplein055 heeft in een helder meerjarenbeleidsplan de missie en visie vastgelegd en besteedt bij de nadere uitwerking veel aandacht aan het formuleren van heldere doelen en goede indicatoren voor de verwezenlijking van die doelen. Ook bevat het plan een berekening van de met beleidsuitvoering samenhangende lasten. Lees meer >

Beleid mbt realisatie dolfijngroepen

De directie van TRIVIA maakt in een helder projectplan duidelijk waarom men waarde hecht aan het opstarten van zogeheten Dolfijngroepen. Het plan bevat heldere doelen en geeft aan wat de introductie van Dolfijngroepen in financieel opzicht betekent. De doelen zijn goed uitgewerkt en vertaald in passende indicatoren en streefwaarden. De financiële aspecten maken duidelijk op welke wijze de uitgaven nu en straks worden gedekt en men maakt daarbij tevens duidelijk wat de inzet van eigen vermogen bij dit alles betekent. Lees meer >

 

Fase 2 en 3

Good practices betreffende fase 2 en 3 van de planning en controlcyclus: begrotingen.

De beleidrijke meerjarenbegroting

 

De directie en het bestuur van de Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater maken in een beleidsrijke meerjarenbegroting duidelijk hoe hun school er in 2012 voor staat, welke strategische keuzes zij maken en hoe de inzet van financiële middelen past bij hun meerjarenstrategie. De begroting en de uitstekende begeleidende tekst maken duidelijk welke toekomstige ontwikkelingen financiële sporen nalaten en hoe Klavertje 4 gaat reageren op die ontwikkelingen. Men schetst mogelijke scenario's en benoemt de hierbij passende bezuinigingen. Ook laat men zien welke rol de huidige en toekomstige vermogensposities kunnen spelen bij het opvangen van ongunstige ontwikkelingen en de wens om de investeringen waar mogelijk op peil te houden. Al met een prima voorbeeld voor andere éénpitters. Lees meer >

Fase 4

Good practices betreffende fase 4 van de planning en controlcyclus: tussenrapportages over financiële inzet & doelenverwezenlijking.

Rapport financiële positie

De Stichting Katholiek Onderwijs Bergh (SKOB) vormt sinds 1 januari 2004 het bestuur van acht katholieke scholen voor basisonderwijs in de gemeente Montferland. De stichting en de scholen van SKOB zijn anno 2012 financieel gezond en voeren een consistent financieel meerjarenbeleid. De jaarrekening 2011 toont kengetallen die op of boven de landelijke normen liggen. Tegelijkertijd staat het exploitatieresultaat onder druk vanwege daling van leerlingenaantal en stijgende personele lasten. Lees meer >

Halfjaarrapportage

Stichting Surplus bestuurt vijfendertig scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met ruim vijfduizend leerlingen en zeshonderd personeelsleden. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. De algemene directie legt in een zeer uitvoerige halfjaarrapportage verantwoording af over de al dan niet behaalde doelen en de inzet van (financiële) middelen. Lees meer > 

Fase 5

Good practices betreffende fase 5 van de planning en controlcyclus: evaluaties en (bestuurs-)verslagen.

Inventarisatieinstrument voor neerwaartse financiële flexibiliteit

Stichting Surplus bestuurt vijfendertig scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met ruim vijfduizend leerlingen en zeshonderd personeelsleden. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Surplus heeft financiële kaders die onder meer duidelijk maken waaraan de exploitatieresultaten op school- en bovenschools niveau moeten voldoen. Men vindt het echter ook belangrijk om te sturen op financiële flexibiliteit en inventariseert daartoe jaarlijks de aanwezige mogelijkheden om op relatief korte termijn de lasten waar nodig te verlagen. Lees meer >

Administratieve Organisatie en Interne Controle

De notitie AO en IC maakt duidelijk wat de betekenis is van Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC). De notitie laat zien hoe men tot een goede beschrijving van de AO en IC komt. In de notitie worden praktijkvoorbeelden gegeven. Juist hierdoor wordt ook duidelijk welke rol AO en IC speelt bij de beheersing van risico’s. Lees meer > 

Gebruiksvriendelijk jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Surplus is op het thema gebruiksvriendelijkheid door de jury van Verantwoording voor Klasse beoordeeld als good practice. De Stichting Surplus heeft speciaal voor medewerkers en ouders een editie van het personeelsblad uitgegeven die in het teken staat van het jaar verslag. Een prima actie richting twee belangrijke doelgroepen om van belang zijnde informatie uit het jaarverslag direct onder de aandacht te brengen. Lees meer >

Strategisch en gebruiksvriendelijk jaarverslag

Het jaarverslag van Qliq is op het thema strategie en gebruiksvriendelijkheid door de jury van Verantwoording voor Klasse beoordeeld als good practice. De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht heeft een prachtig jaarverslag uitgebracht. Herkenbaar (volgens strak stramien) per gebied opgebouwd, passend gebruik van fotomateriaal en teksten in kaders en steeds eveneens per gebied afgesloten met conclusies en verbeterpunten. Lees meer >

Leesbaar en toegankelijk jaarverslag

Het jaarverslag van St Josephscholen is in de categorie 6-15 scholen door de jury van Verantwoording voor Klasse uitgeroepen tot winnaar.  Het jaarverslag van St Josephscholen blinkt uit in leesbaarheid en toegankelijkheid, en weet een compleet beeld neer te zetten, waarin (meerjaren-)beleid en inzet van middelen goed gekoppeld worden. Lees meer >

Jaarverslag verantwoording

Het jaarverslag van Qliq is op het thema verantwoording door de jury van Verantwoording voor Klasse beoordeeld als good practice. Qliq heeft in het jaar verslag 2010 een toekomstperspectief opgenomen. Daarmee wordt een volledig en goed doorkijkje naar de toekomst gegeven. Lees meer > 

Strategisch jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel is op het thema strategie door de jury van Verantwoording voor Klasse beoordeeld als good practice. Lees meer > 

Compleet jaarverslag

Het jaarverslag van O2A5 is winnaar van 'Verantwoorden van Klasse'. Het jaarverslag blinkt uit in leesbaarheid en toegankelijkheid en weet een compleet beeld neer te zetten, waarin (meerjaren-)beleid en inzet van middelen goed gekoppeld worden. Lees meer >