Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN) is een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt in het Westen van ons land. GPO-WN bestuurt 25 scholen met ruim 3300 leerlingen en 425 personeelsleden.

Binnen GPO-WN is bestuur en intern toezicht organiek gescheiden. Men kent een Raad van Toezicht en een eenhoofdig College van Bestuur. Men heeft de (spel)regels en afspraken over het intern toezicht gebundeld in één notitie: Arrangement Intern Toezicht. Deze notitie maakt aan betrokkenen duidelijk welke rol statuten en reglementen bij dit alles spelen en gaat in op de invloed van wet- en regelgeving en de Code Goed Bestuur PO.

De notitie beschrijft ook op welke aspecten het interne toezicht zich richt en welke criteria bij dit alles zijn overeengekomen. Ook gaat de notitie in op indicatoren en geeft de notitie aan op welke wijze en met welke frequentie het bestuur de Raad van Toezicht informeert. Het aspect Financiën krijgt bij dit alles vanzelfsprekend ook aandacht. Juist de opsomming van aspecten, criteria en indicatoren maakt dat deze notitie ook andere schoolbesturen kan inspireren.

In de statuten en reglementen wordt gesproken over een 'directeur-bestuurder'. Deze term kan leiden tot verwarring. Besturen is immers iets anders dan managen. In de praktijk van GPO-WN gaat het echter eerder om een eenhoofdig College van Bestuur.

Verder spreekt men ook van een 'managementstatuut'. Dit statuut regelt vooral de relatie tussen de bestuurder en zijn (school)directeuren.

Bestanden bij deze pagina