Het bestuur en de directie maken in een financieel meerjarenbeleidplan duidelijk hoe doelstellingen en middeleninzet zich tot elkaar verhouden. Men plaatst de, met het strategische beleid samenhangende baten en lasten in een meerjarig perspectief en werkt de noodzakelijk geachte bezuinigingen uit. Ook geeft men aan welke rol het beschikbare vermogen kan en mag spelen.

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel is het bevoegd gezag van 22 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs.

Bestanden bij deze pagina