Gearhing is het bevoegd gezag van openbare en algemeen toegankelijke basisscholen uit de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Circa 300 personeelsleden die onderwijs verzorgen voor ruim 2300 leerlingen, zijn met ingang van 1 januari 2009 in dienst van Gearhing.

Het bestuur en de schooldirecties maken in een ombuigingsplan duidelijk hoe men bij het bedenken en uitvoeren van een forse bezuinigingsoperatie niet alleen oog heeft voor de gewenste financiële effecten, maar tevens aandacht houdt voor wat goed onderwijs vraagt. Men komt tot navolgbare afwegingen van diverse bezuinigingsmogelijkheden, vermijdt een kaasschaafbenadering en kiest uiteindelijk voor de invoering van zogeheten onderwijsteams.

De good practice biedt meer dan voldoende houvast om ook anderen te inspireren. De in het ombuigingsplan opgenomen vermogenstoets laat op enkele onderdelen nog wat te wensen over en ook de detailinformatie over veranderingen in de impulsbekostiging zijn niet geheel juist. Het plan is echter op hoofdlijnen en in zijn vele details een geslaagd voorbeeld.

Bestanden bij deze pagina