De Stichting Katholiek Onderwijs Bergh (SKOB) vormt sinds 1 januari 2004 het bestuur van acht katholieke scholen voor basisonderwijs in de gemeente Montferland.

De stichting en de scholen van SKOB zijn anno 2012 financieel gezond en voeren een consistent financieel meerjarenbeleid. De jaarrekening 2011 toont kengetallen die op of boven de landelijke normen liggen. Tegelijkertijd staat het exploitatieresultaat onder druk vanwege daling van leerlingenaantal en stijgende personele lasten. Het bestuur van SKOB vindt het daarom belangrijk om na te denken over de gewenste omvang en rol van het vermogen van de stichting en te komen tot een vermogensbeleid dat nu en straks bijdraagt aan goed onderwijs.

In een uitvoerig rapport staan het bestuur en zijn adviseur stil bij huidige financiële posities, bij risicobeheersing en investeringsbehoeften en toont men met behulp van een meerjarenbegroting de verwachte exploitatieresultaten. Deze informatie wordt gebruikt om onderbouwde uitspraken te doen over de in de toekomst wenselijke geachte solvabiliteit, liquiditeit en financiële ruimte. Men maakt bij dit alles gebruik van het PO-Raadmodel voor financiële verantwoording. Het bestuur geeft vervolgens aan hoe de aanwezige financiële ruimte op een verantwoorde wijze wordt ingezet voor o.a. het behouden van onderwijskwaliteit bij krimp.

Bestanden bij deze pagina