Onderstaande publicaties maken deel uit van Eerst Kiezen, dan delen. Ze zijn enkel digitaal beschikbaar en hieronder te downloaden.

Financieel management op hoofdlijnen - Bouwstenen voor beleid

De brochure gaat in op wat er in themabrochures, trainingen en basisboeken is gezegd over aspecten als de inrichting van financieel toezicht, het formuleren van heldere beleidsdoelen, het opstellen van scenario’s en begrotingen en afleggen van verantwoording. De brochure geeft samenvattingen en reikt nog eens de belangrijkste tips aan. In de brochure wordt ook een beeld geschetst van enkele good practices en komen enkele makers van die good practices aan het woord. Hun voorbeelden en ervaringen zijn wellicht ook voor u een inspiratie voor een verdere vervolmaking van de Planning- en controlcyclus en uw financieel management. Deze brochure is met name bestemd voor bestuurders. (download)

Sturen met zorg - Financieel management in samenwerkingsverbanden Passend onderwijs

Met de invoering van Passend onderwijs is de financiering van ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte drastisch gewijzigd. Met deze uitgave wil de PO-Raad eraan bijdragen dat samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een goede start kunnen maken met het ontwikkelen van een daadwerkelijk beleidsrijk financieel beleid. Een beleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een optimaal ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen die dat nodig hebben. (download)

Het meerjarenperspectief - Bouwstenen voor beleid

Een goede meerjarenbegroting laat zien op welke wijze strategisch beleid gevolgen heeft voor de baten en lasten en voor het kapitaal en vermogen van het schoolbestuur. De begroting en zijn vertaling in budgetten bieden uitkomst bij het bewaken van de effectiviteit en efficiency van de middeleninzet. (download)

Risico's en risicobeheersing - Bouwstenen voor beleid

De brochure ‘Risico’s en risicobeheersing, Bouwstenen voor beleid’ geeft bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het identificeren en analyseren van risico’s, geeft handvatten voor de beoordeling van de omvang van deze risico’s en gaat in op de inrichting van de risicobeheersing. (download)    
 

Kapitaal en vermogen aan het werk - Bouwstenen voor beleid

De brochure Kapitaal en vermogen aan het werk biedt bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het analyseren en beoordelen van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het binnen de onderwijsinstelling werkzame vermogen. (download)

Financieel management, een zaak van mensen

In de publicatie 'Financieel management, een zaak van mensen' vindt u deskundigheidsprofielen voor organisaties in het primair onderwijs. Het biedt een praktisch hulpmiddel bij de inrichting van de organisatie en de ontwikkeling en werving van personeel. We hopen dat de praktijkverhalen in deze publicatie voor u een inspiratiebron zijn om uw mensen optimaal in staat te stellen een bijdrage te leveren aan goed financieel management en dat u aan de slag gaat met de deskundigheidsprofielen. (download)

Handreiking 'Verantwoording van financiën'

Deze concept-handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen in hun verantwoording van de financiën, zowel aan de overheid als aan de maatschappelijke omgeving. We hebben de handreiking ter toetsing voorgelegd aan verschillende andere 'partijen' die met het verantwoordingsproces te maken hebben, zoals een aantal accountantskantoren, de Onderwijsinspectie, het ministerie van OCW en leden van de commissie Don.

Het is onze bedoeling om deze concept-handreiking eerst in de praktijk uit te proberen en na evaluatie voor te leggen aan de Algemene ledenvergadering van december 2012, ter vaststelling. (download)

Basisboek 'Op weg naar financieel management'

Het basisboek 'Op weg naar financieel management' speelt een belangrijke rol bij het scholingsaanbod. Het beoogt zowel een naslagwerk te zijn, als een catalogus van succesvolle voorbeelden, eenvoudig te vermijden fouten, kritische reflecties en handige verwijzingen. Het bevat alle basisinformatie die u nodig hebt om het financieel management binnen uw organisatie verder te verbeteren. U kunt deze publicatie als bestuurder in het primair onderwijs kosteloos bestellen middels onderstaand formulier. Neemt u deel aan het scholingsaanbod? U ontvangt het Basisboek dan op de eerste scholingsdag. (download)

Handreiking Financieel Toezicht

Binnen het thema Goed bestuur en Financieel management richten we ons niet alleen op bestuurders, maar ook op toezichthouders. Toezichthouders dragen een duidelijke verantwoordelijkheid en kunnen worden aangesproken wanneer het bestuur als eerstveranwoordelijke nalatig is. Toezichthouders zien erop toe dat het beleid van bestuurders steunt op heldere afwegingen, dat het draagvlak kent in de organisatie. (download)