De heffing van belasting is altijd afhankelijk van de individuele situatie van een schoolbestuur. Hieronder wordt een beknopte samenvatting gegeven van diverse fiscale regels waar de PO-Raad regelmatig problemen ziet ontstaan. Deze informatie is dus verre van volledig, maar is bedoeld om aan te geven in welke situaties het verstandig is om fiscaal advies in te winnen. Daarnaast is het aan de belastinginspecteur om de juiste regelgeving toe te passen. Schoolbesturen doen er verstandig aan bij twijfel een situatie vooraf voor aan de inspecteur voor te leggen. Dat voorkomt discussie en boetes achteraf.

Btw

Wanneer het schoolbestuur een dienst of product levert aan een andere (rechts)persoon en hiervoor een wederdienst of betaling ontvangt, dan moet het schoolbestuur in beginsel omzetbelasting (btw) betalen. Er zijn twee belangrijke vrijstellingen:

  1. De Onderwijsvrijstelling: onder meer detachering van onderwijsgevend personeel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw;
  2. Vrijstelling Passend Onderwijs: activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsband passend onderwijs zijn onder voorwaarden vrijgesteld van btw.

Activiteiten die ook in de ‘vrije markt’ kunnen worden ingekocht zijn doorgaans met btw belast. Te denken valt aan schoonmaak en administratieve dienstverlening.

Vennootschapsbelasting

Deze belasting is feitelijk een winstheffing voor ondernemingen. Verenigingen en stichtingen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Andere rechtsvormen, zoals een coöperatie zijn in beginsel wel vennootschapsbelastingplichtig en moeten dus altijd belastingaangifte doen. De vennootschapsbelasting kijkt in beginsel naar de boekwinst over een kalenderjaar. Wanneer voor een activiteit de coöperatie als rechtsvorm wordt gekozen en in het eerste boekjaar worden middelen (in geld of natura) ingelegd, dan kan dit in sommige gevallen leiden tot boekwinst en daarmee tot een flinke heffing van vennootschapsbelasting. Neem de fiscale aspecten daarom altijd mee als u een nieuwe rechtspersoon start.

Inkomstenbelasting

Over inkomen moet belasting worden afgedragen. Daarnaast moeten sociale premies worden betaald. Een uitzondering is de vrijwilligersvergoeding. Inclusief vergoedingen in natura (zoals het eigen kind deel laten nemen aan het overblijven of een kerstpakket) mag het maximum aan vrijwilligersvergoeding niet meer zijn dan 4,50 euro per uur, 150 euro per maand en 1500 euro per jaar. Let hierop bij de uitbetaling van bijvoorbeeld overblijfouders.

Werkkostenregeling

Veel zaken die het bestuur als werkgever doet voor zijn personeel worden fiscaal als beloning voor de werknemer gezien. Denk aan de kosten van een personeelsuitje of aan de vergoeding van de kosten voor de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag. De werkkostenregeling maakt het mogelijk om zaken in de vrije ruimte te plaatsen (met een maximum van 1,2% van de fiscale loonsom in 2015). Over de vrije ruimte hoeft een schoolbestuur geen belasting af te dragen, over het overige deel wel.

Meer weten?

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk.

Trefwoorden

Tools Praktische geldzaken

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen