Benchmark

Meer inzicht in onderwijskwaliteit, de financiële positie, huisvesting of de inzet van personeel van schoolbesturen? De po/vo benchmark vergelijkt prestaties en inzet van middelen van schoolbesturen in het funderend onderwijs.

Om van elkaar te leren, de sector te verbeteren en een rijker gesprek te voeren met ouders, leerlingen, leraren, toezichthouders, politiek en maatschappij. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek. 

Waarom benchmarken?

Leren van elkaar, het versterken van de verantwoording en als sector ons eigen verhaal vertellen. Dat is waarom de PO-Raad en VO-raad werken aan de ontwikkeling van de po/vo Benchmark. 

 • Leren van elkaar
  Door de onderwijsprestaties en inzet van middelen van schoolbesturen te vergelijken, ontstaan nieuwe inzichten. Er wordt duidelijk wat goed gaat, maar ook wat beter kan en geeft op die manier inzicht in het verbeterpotentieel binnen het schoolbestuur. Met de inzichten uit de benchmark kun je het gesprek aangaan met belanghebbenden van je schoolbestuur en collega-schoolbesturen met als doel van elkaar te leren. Het schoolbestuur kan hiermee de strategie aanscherpen en doorvertalen in beleid.

 • Verantwoorden
  Omdat de benchmark een beeld geeft van de sector als geheel, helpt dit bij het voeren van een scherper en inhoudelijker gesprek met zowel interne als externe toezichthouders en belanghebbenden. Een goede informatiepositie versterkt de professionele dialoog over onderwijsopbrengsten en de beschikbare middelen.

 • Zelf het verhaal vertellen
  Door alle informatie over het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs op één plek samen te brengen, ontstaat er één duidelijk beeld van de sector. Met een jaarlijkse sectorrapportage vertelt de sector zelf haar verhaal aan politiek en maatschappij over hoe het funderend onderwijs ervoor staat. Het proactief uitdragen van een eigen verhaal heeft een positief effect op het vertrouwen in de sector.

Wat doet de PO-Raad?

In de Strategische agenda hebben leden met elkaar afgesproken dat de PO-Raad schoolbesturen ondersteunt bij de verantwoording over hun kwaliteit en besturen uitdaagt zich verder ontwikkelen. Schoolbesturen betrekken intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. De po/vo Benchmark helpt scholen hierbij. Wil je meer weten over de benchmark? Neem dan contact op met programmamanager Daniel van Geest. Heb je praktische of organisatorische vragen? Dan kun je projectassistent Christel Verhoeven mailen.

Ontwikkeling po/vo benchmark

In het najaar 2020 wordt de eerste jaarlijkse sectorrapportage van de benchmark gepubliceerd, waarna in de jaren daarna nieuwe indicatoren worden toegevoegd. De planning is dat er in 2023 een volwassen versie van de benchmark staat die de prestaties van schoolbesturen vanuit de genoemde perspectieven inzichtelijk maakt. In het najaar 2020 wordt de eerste jaarlijkse sectorrapportage van de benchmark gepubliceerd, waarna in de jaren daarna nieuwe indicatoren worden toegevoegd. De planning is dat er in 2023 een volwassen versie van de benchmark staat.

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van de po/vo benchmark? De PO-Raad en VO-raad zoeken bestuurders, controllers en stafmedewerkers onderwijskwaliteit die willen meewerken aan de inrichting van de benchmark. Een waardevolle benchmark voor schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs kan alleen tot stand komen als de sector zelf aan het stuur zit. Lees hier meer over de werksessies voor de benchmark. 

Benchmarken, hoe werkt dat? Bekijk hier de animatie over de po/vo benchmark

In het MBO werken ze al met een benchmark. In deze video vertellen bestuurders daarover. 

Laatste nieuws

 • De Onderwijsministers maken zich zorgen over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs en dan met name de dalende leesvaardigheid. Ook stellen ze in hun gisteren verzonden reactie op de Staat van het Onderwijs 2020 dat onderwijsbesturen beter moeten samenwerken. De PO-Raad herkent de zorgen en ook de sleutels tot verbetering die de ministers noemen. Die vereisen wel kwaliteitsinvesteringen in het onderwijs.

 • Eind 2019 stemden leden van de PO-Raad en de VO-raad in met de ontwikkeling van een Benchmark PO en VO. Bestuurders, controllers en stafmedewerkers gaven in grote getalen gehoor aan de oproep om mee te denken over de inrichting. We spraken met drie deelnemers na de werksessies over de verdere ontwikkeling van de benchmark: het wordt veel meer dan een pakket aan cijfers...

 • Leden van de PO-Raad en VO-raad hebben tijdens de ALV ingestemd met de ontwikkeling van een po/vo benchmark. Wil je meewerken aan de ontwikkeling van de po/vo benchmark? De PO-Raad en VO-raad zoeken bestuurders, controllers en stafmedewerkers die willen bijdragen aan de inrichting van de benchmark. Een waardevolle benchmark komt alleen tot stand als de sector zelf aan het stuur zit en gaat over de invulling.  

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Animatie over de po/vo benchmark

Hoe werkt de po/vo benchmark?

Bestuurders aan het woord

In het MBO werken ze al met een benchmark. In deze video vertellen bestuurders daarover. 

Werkgroepen po/vo benchmark

Meewerken aan de ontwikkeling van de benchmark?

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over de benchmark

Veelgestelde vragen

 • Wanneer worden de eerste resultaten van de benchmark verwacht?

  In het najaar van 2020 publiceert de po/vo Benchmark haar eerste sectorrapportage. In de jaren daarna worden steeds meer indicatoren toegevoegd tot er in 2024 een waardevolle benchmark voor het funderend onderwijs staat.

 • Is het mogelijk om tot vergelijkbare informatie te komen?

  Het kost tijd om als sector tot eenduidige definities te komen voor begrippen als bijvoorbeeld ‘overhead’ of ‘ziekteverzuim’. We kiezen bij de ontwikkeling van de benchmark dan ook voor een groeimodel. De benchmark is geen wondermiddel. Het is een instrument waarmee je je organisatie kunt vergelijken en waarmee je als bestuur of sector iets kunt vertellen over jezelf. De cijfers spreken dus nooit voor zichzelf, maar krijgen waarde in een verhaal en zijn aanleiding voor een gesprek met collega’s en andere stakeholders.

  Het MBO kent al een benchmark, daar zien we dat ‘benchlearning’ veel kan opleveren (bestuurders uit het MBO aan het woord over benchmaking en benchlearning) Als organisaties sturen op een aantal indicatoren die zij belangrijk vinden, krijgen die intern, bijvoorbeeld bij de medezeggenschap, ook  meer aandacht. Gesprekken met andere besturen naar aanleiding van de benchmark geven ook een enorme impuls. Daarnaast kan de benchmark een rol gaan spelen bij collegiale bestuurlijke visitaties. Een benchmark kan complementair werken aan deze visitatie, en een visitatie kan een goede start zijn voor het organiseren van benchlearning.

 • Hoeveel werk brengt het vullen van de benchmark met zich mee?

  De sector verzamelt al veel informatie. We kunnen veel reeds beschikbare data over bijvoorbeeld de formatie, financiële- en onderwijsgegevens, uit bestaande informatiestromen (bijv. bij DUO) halen en onderdeel maken van de benchmark. Wij geven er altijd de voorkeur aan om bestaande data te gebruiken en indien nodig te verbeteren. Als dat niet kan, komt een aanvullende uitvraag in beeld. Dit kan betekenen dat medewerkers die werken in de prestatievelden onderwijs, financiën en huisvesting jaarlijks een aantal uren aan de benchmark besteden. Dat zullen wij zo veel mogelijk beperken.