Benchmark

Meer inzicht in de financiën, huisvesting of de inzet van personeel van schoolbesturen? De Benchmark PO&VO vergelijkt onderwijsopbrengsten en inzet van middelen van schoolbesturen in het funderend onderwijs. Om van elkaar te leren, de sector te verbeteren en een rijker gesprek te voeren met ouders, leerlingen, leraren, toezichthouders, politiek en maatschappij. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Waarom benchmarken?

Leren van elkaar, het versterken van de verantwoording en als sector ons eigen verhaal vertellen. Dat is waarom de PO-Raad en VO-raad werken aan de ontwikkeling van de Benchmark PO&VO.

Leren van elkaar
Door de onderwijsopbrengsten en inzet van middelen van schoolbesturen te vergelijken, ontstaan nieuwe inzichten. Er wordt duidelijk wat goed gaat, maar ook wat beter kan en geeft op die manier inzicht in het verbeterpotentieel binnen het schoolbestuur. Met de inzichten uit de benchmark kun je het gesprek aangaan met belanghebbenden van je schoolbestuur en collega-schoolbesturen met als doel van elkaar te leren. Het schoolbestuur kan hiermee de strategie aanscherpen en doorvertalen in beleid.

Verantwoorden
Omdat de Benchmark PO&VO – ook – een beeld geeft van de sector als geheel, helpt dit bij het voeren van een scherper en inhoudelijker gesprek met zowel interne als externe toezichthouders en belanghebbenden. Een goede informatiepositie versterkt de professionele dialoog over onderwijsopbrengsten en de beschikbare middelen.

Zelf het verhaal vertellen
Door alle informatie over het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs op één plek samen te brengen, ontstaat er één duidelijk beeld van de sector. Met een jaarlijkse sectorrapportage vertelt de sector zelf haar verhaal aan politiek en maatschappij over hoe het funderend onderwijs ervoor staat. Dit op basis van betrouwbare data. Het proactief uitdragen van een eigen verhaal heeft een positief effect op het vertrouwen in de sector.

Wat doet de PO-raad?

In de Strategische agenda hebben leden met elkaar afgesproken dat de PO-Raad schoolbesturen ondersteunt bij de verantwoording over hun kwaliteit en besturen uitdaagt zich verder ontwikkelen. Schoolbesturen betrekken intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. De Benchmark PO&VO helpt scholen hierbij. Wil je meer weten over de benchmark? Neem dan contact op met programmamanager Daniel van Geest

Ontwikkeling Benchmark PO&VO

Tijdens de Algemene Leden vergadering van 19 november 2020 is de eerste Benchmark PO&VO gepresenteerd. Op dit moment omvat de benchmark de thema’s (indicatoren) Financien, Bedrijfsvoering en Medewerkers. Dit en komend jaar wordt de Benchmark PO&VO verder ontwikkeld, zoals met het toevoegen van de thema’s Onderwijskwaliteit en Overhead. Op 1 februari 2021 is de benchmark openbaar gemaakt.

Publicatie van de eerste jaarlijkse sectorrapportage heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2021.

Meer informatie over – het programma – Benchmark PO&VO vind je hier.

 

Benchmarken, wat is dat? Bekijk hier de animatie over de Benchmark PO&VO

De Benchmark uitgelegd

Drie bestuurders over de Benchmark

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Animatie over de Benchmark PO&VO

Hoe werkt de Benchmark PO&VO?

Bestuurders aan het woord

In het MBO werken ze al met een benchmark. In deze video vertellen bestuurders daarover. 

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over de benchmark

Veelgestelde vragen

 • Wanneer zijn de eerste resultaten van de Benchmark PO&VO beschikbaar gekomen?

  De eerste Benchmark PO&VO is op 1 februari 2021 publiek gemaakt en maakt vergelijkingen van schoolbesturen mogelijk op de thema’s Financien, Bedrijfsvoering en Medewerkers. Tot 2023 wordt de benchmark verder ontwikkeld met onder meer de thema’s Overhead en Onderwijskwaliteit.

  Een ander belangrijk onderdeel van het benchmarkprogramma is de sectorrapportage primair onderwijs. Hiermee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context, op basis van betrouwbare data zoals uit de Benchmark PO&VO. De eerste, jaarlijkse publicatie is gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 7 oktober 2021.

 • Is het mogelijk om tot vergelijkbare informatie te komen?

  Het kost tijd om als sector tot eenduidige definities te komen voor begrippen als bijvoorbeeld ‘overhead’ of ‘ziekteverzuim’. We kiezen bij de ontwikkeling van de benchmark dan ook voor een groeimodel. De benchmark is geen wondermiddel. Het is een instrument waarmee je je organisatie kunt vergelijken en waarmee je als bestuur of sector iets kunt vertellen over jezelf. De cijfers spreken dus nooit voor zichzelf, maar krijgen waarde in een verhaal en zijn aanleiding voor een gesprek met collega’s en andere stakeholders.

  Het MBO kent al een benchmark, daar zien we dat ‘benchlearning’ veel kan opleveren (bestuurders uit het MBO aan het woord over benchmaking en benchlearning) Als organisaties sturen op een aantal indicatoren die zij belangrijk vinden, krijgen die intern, bijvoorbeeld bij de medezeggenschap, ook  meer aandacht. Gesprekken met andere besturen naar aanleiding van de benchmark geven ook een enorme impuls. Daarnaast kan de benchmark een rol gaan spelen bij collegiale bestuurlijke visitaties. Een benchmark kan complementair werken aan deze visitatie, en een visitatie kan een goede start zijn voor het organiseren van benchlearning.

 • Hoeveel werk brengt het vullen van de Benchmark PO&VO met zich mee?

  De sector verzamelt al veel informatie. We kunnen veel reeds beschikbare data over bijvoorbeeld de formatie, financiële- en onderwijsgegevens, uit bestaande informatiestromen (bijv. bij DUO) halen en onderdeel maken van de benchmark. Wij geven er altijd de voorkeur aan om bestaande data te gebruiken en indien nodig te verbeteren. Als dat niet kan, komt een aanvullende uitvraag in beeld. Dit kan betekenen dat medewerkers die werken in de prestatievelden onderwijs, financiën en huisvesting jaarlijks een aantal uren aan de benchmark besteden. Dat zullen wij zo veel mogelijk beperken.