Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' - waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur - geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. 

De Code Goed Bestuur is een levend document: het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code Goed Bestuur naleven. 

Tijdens de ALV van november 2020 stemden de leden van de PO-Raad in met een nieuwe Code Goed Bestuur per 1 januari 2021. De nieuwe Code vindt u hier.

Klokkenluidersregeling en Integriteitscode

In de nieuwe Code Goed Bestuur is publicatie van een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling. Voor het ontwikkelen van deze documenten heeft de PO-Raad handreikingen opgesteld. Besturen kunnen deze handreikingen gebruiken als uitgangspunt om een voor hen passende klokkenluidersregeling en integriteitscode op te stellen. Je vindt de handreikingen ook onderaan deze pagina.

Wat doet de PO-Raad?

In de Strategische Agenda heeft de PO-Raad met schoolbesturen afgesproken dat de sectororganisatie er zorg voor draagt dat de Code Goed Bestuur een goede leidraad blijft en zorgt dat schoolbesturen hun handelen hieraan kunnen toetsen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Code Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Hugo Verheul

Laatste nieuws

  • In de nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling. Voor het ontwikkelen van deze documenten heeft de PO-Raad handreikingen opgesteld.

  • Welke schaalgrootte in het onderwijs leidt tot de beste leerprestaties? Tot scholen waar medewerkers zich gehoord voelen? En een organisatie met de beste efficiency? Het onderzoeksrapport Dorpsschool of leerfabriek? maakt duidelijk: één ideale schaalgrootte bestaat niet.  

  • De Code Goed Bestuur wordt vernieuwd. Tijdens de ALV van 19 november buigen onze leden zich over de nieuwe richtlijnen. Peter van Lieshout, die de monitorcommissie Goed Bestuur voorzat, en Diane Middelkoop, voorzitter van de werkgroep die de nieuwe code vormgaf, vertellen over de noodzaak en inhoud van de nieuwe code. ,,Dit hoort bij fatsoenlijk besturen.”

Code Goed Bestuur

In november 2020 stemden de leden van de PO-Raad in met een nieuwe Code Goed Bestuur. 

Eindrapport Monitorcommissie Goed Bestuur

De monitorcommissie maakt de balans op van de bestuurlijke professionalisering in het primair onderwijs. 

Handreiking Integriteitscode

Een integriteitscode is een verplichtende bepaling in de Code Goed Bestuur. De PO-Raad heeft hiervoor een handreiking opgesteld.

Code Goed Bestuur (2017-2020)

In de Code Goed Bestuur hebben leden van de PO-Raad vastgelegd wat zij verstaan onder goed bestuur. De code is op 1 augustus 2017 aangescherpt en gold tot en met 2020)

Handreiking Klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling is een verplichtende bepaling in de Code Goed Bestuur. De PO-Raad heeft hiervoor een handreiking opgesteld.