Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, ondersteuners, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de sector als geheel een gezamenlijk beeld ontwikkelt van wat goed schoolbestuur inhoudt en hoe zij daar concrete invulling aan kan geven. 

Wat doet de PO-Raad?

De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed bestuur met elkaar vastgelegd. De code beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen laten zich monitoren door de monitorcommissie Goed bestuur, die erop toeziet of de Code wordt nageleefd.Afbeelding Code Goed Bestuur Hoewel de Code ontstaan is als ontwikkelinstrument voor het eigen bestuur, durven besturen elkaar ook steeds meer aan te spreken op het naleven van de Code. En láten zij zich aanspreken. Zo maakt transparantie het onderwijs uiteindelijk beter.

De Code Goed Bestuur is een levend document. Het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code naleven. 

In 2014 en 2017 heeft de ALV een aantal wijzigingen aangebracht in de Code. De meest aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De meest recente versie van de Code, die per 1 augustus 2017 geldt, vindt u hier.  

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Code Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van de beleidsmedewerkers: Marleen Weijzen of Maurits Huigsloot

Laatste nieuws

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de aangescherpte code leest u meer over deze aanpassingen. 

  • Er bestaat een kans dat scholen voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen in de toekomst toch rechtstreeks bekostigd gaan worden. Na langdurig aandringen van de Kamer stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gisteren in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een aparte bekostiging, dus los van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.