De core-business van de Stichting Onderwijsgeschillen is het instandhouden en het administratief en juridisch ondersteunen van geschillencommissies in het onderwijs. Onderwijsgeschillen werkt vanuit een onafhankelijke positie waarbij de landelijke onderwijsorganisaties - waaronder de PO-Raad - als stakeholders betrokken worden bij bijvoorbeeld de benoemingen van de commissieleden en de activiteiten van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.

Voordeel van aansluiting bij de commissies van Stichting Onderwijsgeschillen is dat scholen dan één onafhankelijk en  professioneel loket hebben voor al hun commissies, waarbij de eenheid van jurisprudentie binnen de sector wordt bevorderd.

Mediation

Naast de oplossing van geschillen via adviezen en uitspraken van de commissies, biedt Stichting Onderwijsgeschillen ook mediation aan bij klachten en medezeggenschapsgeschillen. Gebleken is dat deze dienstverlening, waarbij partijen hun geschil zelf oplossen met hulp van een onafhankelijke derde, haar vruchten afwerpt: steeds meer klachten van ouders worden dicht bij school opgelost, zonder dart daarvoor een uitspraak of advies van een commissie nodig is.

Kosten 

Voor de aansluiting bij commissies waarvoor een vrije keuze geldt, ontvangen scholen in de lumpsum een vergoeding per leerling. Onderwijsgeschillen hanteert voor het primair onderwijs per commissie een jaarlijkse vaste contributie die binnen de lumpsum-bekostiging blijft. Voor de behandeling van geschillen via de commissies of via mediation worden verder geen kosten in rekening gebracht. Hoe meer scholen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, hoe lager Stichting Onderwijsgeschillen de jaarlijkse contributie kan vaststellen.

Voor de commissies bij Stichting Onderwijsgeschillen waarvoor geen vrije keuze geldt (Wms, kwaliteit (v)so en passend onderwijs) worden geen contributies in rekening  gebracht omdat deze commissies bekostigd worden door OCW. Voor meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen met de Stichting.

Landelijke bezwarencommissie schoolbestuursbeslissingen

Onderwijsgeschillen heeft als enige organisatie nog een extra commissie: de Landelijke bezwarencommissie schoolbestuursbeslissingen. Deze commissie brengt op verzoek van het schoolbestuur een advies uit in lastige kwesties. Bijvoorbeeld wanneer men in een bepaalde zaak, eerst een advies wil van een onafhankelijke commissie van deskundigen voor naar de rechter te gaan,
Deze Commissie kan voor openbare schoolbesturen ook worden ingezet als bezwaaradviescommissie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Voor deze commissie gelden geen jaarlijkse contributies: het schoolbestuur betaalt de kosten die in de zaak gemaakt zijn.

Trefwoorden