Intern toezicht

De wet vereist een scheiding van bestuur en toezicht. Veel schoolbesturen vinden het echter lastig om hun intern toezicht professioneel in te richten en de grenzen van bestuur en toezicht te bewaken. Toch is het intern toezicht een absolute voorwaarde voor goed bestuur, en dus voor goed onderwijs.

In het verlengde van enkele incidenten in het onderwijs zijn de verwachtingen ten aanzien van het intern toezicht de laatste jaren toegenomen. Van het intern toezicht wordt verwacht dat ze deskundig genoeg is om ‘door de cijfers heen’ te kijken en waar nodig eerder en gerichter in te grijpen. Toezichthouders moeten erop toezien of het bevoegd gezag de kwaliteitszorg ‘in control’ heeft.

De publieke functie van het onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang dat soms het instellingsbelang overstijgt. In feite vertegenwoordigt de intern toezichthouder de samenleving en in het bijzonder de leerlingen en ouders.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders en hun intern toezichthouders samen. Ook biedt de PO-Raad ondersteuning in de vorm van brochures.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen eveneens ondersteuning krijgen op het thema governance, bijvoorbeeld in de vorm van een begeleid rollenspel.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over intern toezicht? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Marinka Mulder.

Laatste nieuws

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de aangescherpte code leest u meer over deze aanpassingen. 

  • Er bestaat een kans dat scholen voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen in de toekomst toch rechtstreeks bekostigd gaan worden. Na langdurig aandringen van de Kamer stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gisteren in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een aparte bekostiging, dus los van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.