Om de sector verder te professionaliseren, houdt de monitorcommissie de vinger aan de pols. Monitoren dient twee doelen. Enerzijds geeft het besturen aanknopingspunten om te stimuleren en bij te sturen. Anderzijds geeft het informatie over waar de sector staat.

Wat doet de PO-Raad?

De monitorcommissie Goed bestuur monitort of de schoolbesturen voldoende vooruitgang boeken in hun professionalisering. Dit was namelijk een expliciete opdracht van de commissie Meurs in 2012.

Concreet toetsen de leden van de monitorcommissie of de Code goed wordt toegepast en goed aansluit bij de praktijk. Dit doen zij in de vorm van gesprekken, een vragenlijst en door bestudering van jaarverslagen. Ook maakt de commissie gebruik van de rapporten van bestuurlijke visitaties om op macro-niveau een beeld van de sector te schetsen. Doel van de monitoring is dus enerzijds op bestuursniveau de ontwikkeling stimuleren en bijsturen en anderzijds verantwoording van de sector als geheel.

Zo nodig doet de commissie aanbevelingen om de Code te wijzigen. De commissie bestaat uit hoogleraren en schoolbestuurders die samen een goede afspiegeling vormen van de sector.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de monitorcommissie Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseur Marleen Weijzen.