Professionalisering schoolbesturen

Kinderen laten leren, dat is het doel. Om te zorgen dat de professionals op school zich zo veel mogelijk bezig kunnen houden met het primaire proces, zorgen bestuurders voor de juiste omstandigheden. Dat doen zij met hart en ziel, maar het kan altijd beter.

Wat doet de PO-Raad?

Om de schoolbesturen te ondersteunen bij het uitvoeren van de afspraken van het Bestuursakkoord, biedt de PO-Raad het programma Q voor besturen aan.

De kern van Q voor besturen wordt gevormd door de Lerende aanpak. Een zorgvuldig samengestelde groep bestuurders gaat gedurende vijf sessies met elkaar aan het werk in een lerend netwerk. Bestuurders oefenen met zelfevaluatie en de cyclus van kwaliteitszorg. De eigen leervraag staat centraal. Een professionele netwerkbegeleider bewaakt het proces.

Een ander hulpmiddel bij professionalisering is het bestuurlijk assessment. Dit is een online tool die inzicht geeft in hoeverre uw bestuur de Code Goed bestuur naleeft, op welke manier u stuurt op onderwijskwaliteit en hoe u uw bestuurlijke rol invulling geeft. Heeft u naar aanleiding van het assessment vragen, dan kunt u kosteloos een adviesgesprek aanvragen met een expert.

Tegelijkertijd hebben schoolbesturen de behoefte aan meer eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie. Met een bestuurlijk visitatiestelsel kan het onderwijs zelf zorgdragen voor professionele schoolbesturen. In een proeftraject zijn enkele schoolbesturen aan de slag met een concept-visitatiekader. Op basis daarvan maken ze een zelfevaluatie en worden gevisiteerd door een visitatiecommissie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de professionalisering van schoolbesturen? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader projectleider Anneke van der Linde (Q voor besturen) of beleidsadviseur Selma Janssen (bestuurlijke visistatie).

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.

  • Auditeren, auditie doen, op audiëntie komen, onze taal kent vele variaties op het Latijnse woord audire. Allemaal hebben ze te maken met horen en gehoord worden. Bij audits in het basisonderwijs draait het echter niet alleen om horen en gehoord worden. Een geauditeerde school moet zich ook gehoord voelen. Zodat er daadwerkelijk iets gebeurt met de aangedragen punten. Hoe je dat bereikt, vertellen de door de PO-Raad getrainde auditoren en een aantal experts in het boekje 'Een spiegel voor de school’.

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Leren van de frisse blik van buiten