Professionalisering schoolbesturen

Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een bestuurlijke visitatietraject of door een zelfevaluatie te maken die inzicht geeft in de ontwikkeling van het schoolbestuur.

Wat doet de PO-Raad?

Dat schoolbesturen werk maken van professionalisering en ontwikkeling hebben leden afgesproken middels de Strategische Agenda van de PO-Raad. De PO-Raad faciliteert bestuurlijke visitaties en lerende netwerken zodat schoolbesturen ook van elkaar kunnen leren.

Monitorcommissie Goed Bestuur

Ook de monitorcommissie Goed Bestuur van de PO-Raad houdt een vinger aan de pols door te monitoren of schoolbesturen voldoende vooruitgang boeken in hun professionalisering. Concreet toetsen de leden van de monitorcommissie (hoogleraren en schoolbestuurders) of de Code Goed Bestuur goed wordt toegepast en goed aansluit bij de praktijk. Dit doen zij door middel van gesprekken, een vragenlijst, door bestudering van jaarverslagen en door gebruik te maken van de rapporten van bestuurlijke visitaties. Zo nodig doet de commissie aanbevelingen om de Code te wijzigen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de professionalisering van schoolbesturen? Leden van de PO-Raad kunnen gebruikmaken van de toolbox of van advies op maat van de Helpdesk of van één van de beleidsadviseurs: Anneke van der Linde (Q voor besturen), Noelle Steeghs (bestuurlijke visitatie).

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Het schoolbestuur dat gevisiteerd wordt, krijgt feedback van collega-bestuurders en van een expert van buiten de sector. De PO-Raad vindt de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen van groot belang en zoekt zowel schoolbesturen die willen deelnemen aan het bestuurlijk visitatietraject als leden voor de visitatiecommissie.

  • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

Standpunten

  • Professionaliseringsagenda voor schoolbesturen

    Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf en hebben een professionaliseringsagenda.

Bestuurlijke visitatie

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject.

Video bestuurlijke visitatie

Leren van een frisse blik van buiten

Q&A bestuurlijke visitatie

In dit document kunt u de veelgestelde vragen vinden over het bestuurlijk visitatietraject.

Lerende netwerken

De PO-Raad faciliteert bestuurders en bovenschoolse staf die willen deelnemen aan een lerend netwerk. Lerende netwerken zijn kleine groepjes van vijf á tien 'gelijkgestemden' die samenkomen om van elkaar te leren rond een bepaald thema.