Professionalisering schoolbesturen

Wat doet de PO-Raad?

Om de schoolbesturen te ondersteunen bij het uitvoeren van de afspraken van het Bestuursakkoord, biedt de PO-Raad het programma Q voor besturen aan.

De kern van Q voor besturen wordt gevormd door de Lerende aanpak. Een zorgvuldig samengestelde groep bestuurders gaat gedurende vijf sessies met elkaar aan het werk in een lerend netwerk. Bestuurders oefenen met zelfevaluatie en de cyclus van kwaliteitszorg. De eigen leervraag staat centraal. Een professionele netwerkbegeleider bewaakt het proces.

Een ander hulpmiddel bij professionalisering is het bestuurlijk assessment. Dit is een online tool die inzicht geeft in hoeverre uw bestuur de Code Goed Bestuur naleeft, op welke manier u stuurt op onderwijskwaliteit en hoe u uw bestuurlijke rol invulling geeft. Heeft u naar aanleiding van het assessment vragen, dan kunt u kosteloos een adviesgesprek aanvragen met een expert.

Tegelijkertijd hebben schoolbesturen de behoefte aan meer eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie. Met een bestuurlijk visitatiestelsel kan het onderwijs zelf zorgdragen voor professionele schoolbesturen. In een proeftraject zijn enkele schoolbesturen aan de slag met een concept-visitatiekader. Op basis daarvan maken ze een zelfevaluatie en worden gevisiteerd door een visitatiecommissie.

Monitorcommissie Goed bestuur

Ook de Monitorcommissie Goed bestuur van de PO-Raad houdt een vinger aan de pols door te monitoren of schoolbesturen voldoende vooruitgang boeken in hun professionalisering. Concreet toetsen de leden van de Monitorcommissie (hoogleraren en schoolbestuurders) of de Code Goed Bestuur goed wordt toegepast en goed aansluit bij de praktijk. Dit doen zij door middel van gesprekken, een vragenlijst, door bestudering van jaarverslagen en door gebruik te maken van de rapporten van bestuurlijke visitaties. Zo nodig doet de commissie aanbevelingen om de Code te wijzigen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de professionalisering van schoolbesturen? Leden van de PO-Raad kunnen deelnemen aan diverse netwerken over dit thema. Ook kunnen zij gebruikmaken van de toolbox of van advies op maat van de Helpdesk of van één van de beleidsadviseurs: Anneke van der Linde (Q voor besturen), Noelle Steeghs (bestuurlijke visistatie) en Selma Janssen (monitorcomissie Goed bestuur).

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Het schoolbestuur dat gevisiteerd wordt, krijgt feedback van collega-bestuurders en van een expert van buiten de sector. De PO-Raad vindt de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen van groot belang en zoekt zowel schoolbesturen die willen deelnemen aan het bestuurlijk visitatietraject als leden voor de visitatiecommissie.

  • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items