Bestuurlijke visitatie

Bij de vaststelling van de Code Goed Bestuur is benadrukt dat deze code een 'ontwikkelkarakter' heeft. Dat wil zeggen: Goed bestuur komt niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat besturen ieder voor zich en gezamenlijk door verdere professionalisering van bestuur invulling kunnen geven aan de principes van de code.

Leren van de frisse blik van buiten

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een krachtig schoolbestuur schept de juiste condities voor scholen en stimuleert dat schoolleiders en leraren hun professionaliteit verder ontwikkelen. 

Een schoolbestuur dat zijn organisatie goed op orde heeft, kan veel leren van de frisse blik van collega-bestuurders. Bestuurlijke visitatie is gericht op de verdere professionalisering van het bestuurlijk handelen in de brede zin. Dit gaat over de bestuurlijke opgaven, uitoefening van de bestuurlijke taak, inzet van het bestuurlijk vermogen en invulling van sturing en governance.

De bestuurlijke visitatie begint met een zelfevaluatie van het schoolbestuur. Het is mogelijk om hier met andere bestuurders aan te werken in een lerend netwerk. Vervolgens kijkt de visitatiecommissie, met collega-bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en secretaris, naar de keuzes en ontwikkelingen van de organisatie. Het schoolbestuur krijgt de bevindingen en adviezen in een rapportage, die hij kan gebruiken in zijn verbetercyclus.

Meer weten of aanmelden? Mail naar Marinka Mulder.

Geschiedenis

In 2012 constateerde de commissie Meurs een urgente behoefte aan professionalisering van schoolbesturen. Niet alleen nemen de maatschappelijke eisen toe, schoolbesturen zijn zelf ook volop in ontwikkeling en zoeken naar juiste manieren om grip te krijgen op hun organisatie. Bestuurlijke dwalingen die uitvergroot worden in de media maken de behoefte aan houvast nog groter.

Tegelijkertijd hebben scholen de behoefte aan meer eigen verantwoordelijkheid en minder overheidsbemoeienis. Met een bestuurlijk visitatiestelsel kan het onderwijs zelf zorgdragen voor professionele schoolbesturen.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2015 hebben de leden de PO-Raad opdracht gegeven om een bestuurlijk visitatiestelsel te ontwikkelen voor de sector primair onderwijs. Het visitatiestelsel is gericht op ontwikkeling van de sector en richt zich in de eerste plaats op de verdere professionalisering van schoolbesturen.  

Proeftraject

De PO-Raad heeft twee externe partijen gevraagd om gezamenlijk een visitatiekader te ontwikkelen in afstemming met de werkgroep visitaties. Lees hierover Algemene informatie over visitatiekader en visitaties. In een proeftraject in de eerste helft van 2016 hebben vier schoolbesturen op basis van dit visitatiekader een zelfevaluatie gedaan en zijn gevisiteerd door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, onafhankelijke secretaris en minimaal 3 schoolbestuurders. In het najaar van 2016 zijn vervolgens 13 schoolbesturen gevisiteerd. In 2017 geeft de PO-Raad een vervolg aan dit traject. Schoolbesturen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het thema Goed bestuur en bestuurlijke visitatie? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsmedewerker Marinka Mulder.

Laatste nieuws

  • Bestuurlijke visitaties kunnen onderwijsorganisaties helpen om een flinke stap te zetten in hun professionalisering. De PO-Raad organiseert daarom in opdracht van haar leden bestuurlijke visitatietrajecten. Dit jaar is het streven om tenminste voor 35 schoolbesturen een traject te faciliteren. Hoe worden onderwijsbesturen en hun organisaties hier beter van? De PO-Raad vroeg het aan drie betrokkenen.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.