Bestuurlijke visitatie

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject. Bestuurlijke visitatie is gericht op professionalisering van het bestuurlijk handelen. Wanneer wilt u deelnemen aan een bestuurlijk visitatietraject?

Leren van een frisse blik van buiten

Schoolbesturen kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor schoolbesturen om stappen te zetten in hun professionalisering. Door het gesprek aan te gaan met collega-bestuurders doet u nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteert u met uw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van het onderwijs voor alle leerlingen.

De visitaties zijn ontwikkelgericht en niet bedoeld als audit of beoordeling. De focus ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en de mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal.

Schoolbesturen worden gevisiteerd door een visitatiecommissie bestaande uit een aantal schoolbestuurders en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuurlijk visitatietraject start met het maken van een zelfevaluatie. Dit kan een schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. De visitatiecommissie bestudeert het zelfevaluatierapport en gaat het gesprek aan met het schoolbestuur, het intern toezicht, medezeggenschapsraden en andere relevante belanghebbenden. Het schoolbestuur krijgt de bevindingen en adviezen in een rapport, dat gebruikt kan worden in de kwaliteitscyclus. 

Strategische agenda

Leden van de PO-Raad hebben in de Strategische Agenda afgesproken dat alle schoolbesturen meedoen aan een bestuurlijke visitatie en dat de PO-Raad deze faciliteert.

Deelnemen?

Geef het aan ons door een e-mail te sturen naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl. Samen met u kijken we naar hoe we de bestuurlijke visitatie zo vorm kunnen geven dat het passend is bij uw schoolbestuur. De PO-Raad organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten om u te informeren over bestuurlijke visitatie. Bekijk in de agenda wanneer de volgende bijeenkomst is. Meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees de handleiding bestuurlijke visitatie of neem contact op met beleidsadviseur Hugo Verheul.

Kosten

De kosten van een bestuurlijke visitatie worden grotendeels vergoed door de PO-Raad. Aan deelnemende schoolbesturen wordt een beperkte eigen bijdrage gevraagd, die jaarlijks wordt vastgesteld. In 2019 is de eigen bijdrage van schoolbesturen €1000,-.

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Video bestuurlijke visitatie

Leren van een frisse blik van buiten

Q&A bestuurlijke visitatie

In dit document leest u de veelgestelde vragen en antwoorden rondom het bestuurlijk visitatietraject.

Handleiding bestuurlijke visitatie

In deze handleiding vindt u alle informatie over bestuurlijke visitatie

Gesprekskaarten bestuurlijke visitatie

Met de gesprekskaarten gaat u gemakkelijk in gesprek met bovenschoolse staf, MR en Raad van Toezicht

Interview met Teun Dekker

Teun Dekker over bestuurlijke visitatie: 'Juist als éénpitter is het fijn als er iemand van buiten met je meekijkt'