Bestuurlijke visitatie

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject. Bestuurlijke visitatie is gericht op professionalisering van het bestuurlijk handelen. Wanneer wilt u deelnemen aan een bestuurlijk visitatietraject?

Leren van een frisse blik van buiten

Schoolbesturen kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor schoolbesturen om stappen te zetten in hun professionalisering. Door het gesprek aan te gaan met collega-bestuurders doet u nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteert u met uw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van het onderwijs voor alle leerlingen.

De visitaties zijn ontwikkelgericht en niet bedoeld als audit of beoordeling. De focus ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en de mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal.

Schoolbesturen worden gevisiteerd door een visitatiecommissie bestaande uit een aantal schoolbestuurders en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuurlijk visitatietraject start met het maken van een zelfevaluatie. Dit kan een schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. De visitatiecommissie bestudeert het zelfevaluatierapport en gaat het gesprek aan met het schoolbestuur, het intern toezicht, medezeggenschapsraden en andere relevante belanghebbenden. Het schoolbestuur krijgt de bevindingen en adviezen in een rapport, dat gebruikt kan worden in de kwaliteitscyclus. 

Strategische agenda

Leden van de PO-Raad hebben in de Strategische Agenda afgesproken dat alle schoolbesturen meedoen aan een bestuurlijke visitatie en dat de PO-Raad deze faciliteert.

Planning

Deelnemen?

U kunt zich hier aanmelden voor de bestuurlijke visitatie. Samen met u kijken we naar hoe we de bestuurlijke visitatie zo vorm kunnen geven dat het passend is bij uw schoolbestuur. De PO-Raad organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten om u te informeren over bestuurlijke visitatie. Bekijk in de agenda wanneer de volgende bijeenkomst is. Meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees de handleiding bestuurlijke visitatie of neem contact op met beleidsadviseur Marianne van Teunenbroek.

Kosten

De kosten van een bestuurlijke visitatie worden grotendeels vergoed door de PO-Raad. Aan deelnemende schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd, die jaarlijks wordt vastgesteld. Het te betalen bedrag wordt bepaald door de datum van de visitatie zelf, niet door de start van het visitatietraject. Als een bestuur zich bijvoorbeeld in 2020 heeft aangemeld en de visitatie vindt plaats in 2021, dan betaalt het bestuur de eigen bijdrage voor 2021.  

Vanaf 2021 is de eigen bijdrage van schoolbesturen €5000,-. Het geld wordt besteed aan de inhuur van externe voorzitters en professionele secretarissen, en aan reis- en verblijfkosten voor de commissieleden. 

Bestuurlijke visitaties en het coronavirus

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus biedt de PO-Raad de bestuurlijke visitaties zowel online als live aan, afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Hiervoor is een document ontwikkeld met richtlijnen en programma’s voor een fysieke, online of hybride visitatie. De PO-Raad bekijkt met het bestuur en de commissie welke opzet het beste bij de actuele situatie en de voorkeur van de deelnemers past. 

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

 • Ongeveer een kwart van de schoolbesturen heeft een visitatietraject doorlopen, becijferen PO-Raad en VO-raad. Dat kan beter, vindt de VvOB. Zeker aangezien in de Code Goed Bestuur Onderwijs is afgesproken dat alle schoolbesturen dit eens per vier jaar doen. Ook Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, beveelt het traject van harte aan. “Een onderwijsbestuur moet het zichzelf cadeau doen.”

 • Petra Krajenbrink werkt als bestuurder hard aan het organiseren van vruchtbare feedback in haar eigen organisatie. ,,Als je van je directeuren vraagt met alle partijen om je heen verantwoording af te leggen, vind ik dat je dat zelf ook moet doen.” Krajenbrink nam daarom deel aan een bestuurlijke visitatie. ,,Een waardevolle ervaring. Is mijn organisatie zoals ik denk dat die is? En zien anderen dat ook zo?’’

 • ,,Waarom een bestuurlijke visitatie in het laatste jaar van je bestuursperiode?” Dit was een van de eerste vragen die Gert Jan Veeter van Stichting Sarkon van de visitatiecommissie te horen kreeg. Volgend jaar gaat de voorzitter van het College van Bestuur met pensioen, maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om een bestuurlijke visitatie in te zetten.  ,,Goed kijken hoe we er nu voor staan als bestuur en wat een passende vorm van bestuur is voor de toekomst.”

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Video bestuurlijke visitatie

Leren van een frisse blik van buiten

Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden rondom het bestuurlijk visitatietraject.

Handleiding bestuurlijke visitatie

In deze handleiding vindt u alle informatie over bestuurlijke visitatie

Gesprekskaarten bestuurlijke visitatie

Met de gesprekskaarten gaat u gemakkelijk in gesprek met bovenschoolse staf, MR en raad van toezicht. Vraag ze aan via dit webformulier

Zelfevaluatie via een Lerend netwerk?

De PO-Raad organiseert Lerende netwerken als voorbereiding op een bestuurlijke visitatie

Bijeenkomsten over Bestuurlijke visitatie

Door het hele land organiseert de PO-Raad informatiebijeenkomsten over Bestuurlijke visitatie

Richtlijnen online bestuurlijke visitaties

Hier vind je de richtlijnen voor online bestuurlijke visitaties.

Veelgestelde vragen

 • Hoe verhoudt de bestuurlijke visitatie zich tot het toezichtkader?

  Uit ervaring weten we dat de zelfevaluatie van meerwaarde kan zijn ter voorbereiding op een Inspectiebezoek. Maar de zelfevaluatie of het traject biedt geen garantie voor de beoordeling van de Inspectie. Uiteindelijk is datgene wat het bestuur in de zelfevaluatie investeert en de reflectie daarin op het eigen handelen ook bepalend voor wat het bestuur uit de visitatie kan halen. Ook is een bestuurlijk visitatietraject niet bedoeld om aan een herstelopdracht van de Inspectie te voldoen. Het kan echter wel helpen om te checken of je als bestuur op de goede weg bent.

 • Hoe ziet de dag van de visitatie er uit van het bestuurlijk visitatietraject?

  In onderstaand schema ziet u hoe de dag van de visitatie er standaard uit ziet:

 • Wie zitten er in de visitatiecommissie van de bestuurlijke visitatie?

  De visitatiecommissie bestaat uit tenminste twee collega-bestuurders uit het primair onderwijs en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is niet actief in de PO-sector, maar heeft bestuurlijke ervaring in een andere sector. De bestuurders uit de commissie worden zo gekozen dat zij niet in dezelfde regio werken of op een andere manier werkrelaties hebben met het te visiteren bestuur. De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Deze secretaris draagt zorg voor een goed verloop van de dag en schrijft het visitatierapport. De visitatiecommissie wordt ter goedkeuring voorgedragen aan het schoolbestuur.