Kwaliteit

Een belangrijk aandachtspunt bij onderwijshuisvesting is de kwaliteit van het binnenmilieu. In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de leerkrachten voldoet niet meer aan de arbo-eisen. Uit onderzoek blijkt dat dit direct gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. De huidige leer- en werkomgeving van de leerlingen en docenten doet daar afbreuk aan. Niet voor niets toont een recent uitgebracht rapport van de Algemene Rekenkamer (2016) aan dat leraren in het primair onderwijs de kwaliteit van hun schoolgebouw beoordelen met slechts een 5,7.

De huidige eisen waaraan scholen moeten voldoen, dateren uit de jaren tachtig en zijn gebaseerd op financiële afwegingen in plaats van kwaliteitseisen. De normen gaan onder andere uit van enkele beglazing en het gebruik van een stenselmachine. Daarentegen zijn de technische eisen uit het bouwbesluit wel aanzienlijk aangescherpt. Hiermee is geen rekening gehouden in de bekostiging.

Wat doet de PO-Raad?

De huidige normen waaraan scholen moeten voldoen, dateren uit de jaren tachtig en zijn gebaseerd op financiële afwegingen in plaats van kwaliteitseisen. De normen gaan onder andere uit van enkele beglazing en het gebruik van een stenselmachine. De PO-Raad heeft daarom met haar leden zelf een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, passend bij de normen van deze tijd. Hierin staan functionele eisen, duurzaamheidseisen en eisen met betrekking tot energie en het binnenklimaat beschreven. Schoolbesturen en gemeenten kunnen aan de hand van dit instrument keuzes en afspraken maken over de gewenste kwaliteit van het gebouw en inzicht krijgen in het bijbehorende financiële plaatje.

De PO-Raad zet zich in voor een verbetering van de kwaliteit van schoolgebouwen. Dit doet zij door de politiek er op te blijven wijzen dat een slecht binnenklimaat gevolgen heeft voor de prestaties van leerlingen en leraren. De PO-Raad streeft naar het verhogen van de kwaliteitseisen aan schoolgebouwen, tot op minimaal het niveau van het bouwbesluit uit 2015. En pleit voor de hiervoor benodigde extra financiële middelen. In het rapport 'Een fris alternatief', waarin de kwaliteit van schoolgebouwen is onderzocht, draagt de PO-Raad een aantal alternatieven voor de bekostigingssystematiek voor huisvesting aan.

Meer weten?

Voor meer informatie over kwaliteit van onderwijshuisvesting kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

 

Laatste nieuws

  • De normbedragen die voor een belangrijk deel richting geven aan de hoogte van het bedrag dat gemeenten uittrekken voor schoolgebouwen, zijn gedaald. Dat wordt duidelijk uit de zogenoemde normbedragen onderwijshuisvesting 2017 die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gepubliceerd.

  • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben Education at a Glance 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze rapportage vergelijkt de OESO de onderwijsstelsels van 34 OESO-landen....

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Wie is er verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit op basisscholen?

    Uiteindelijk is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit op zijn basisscholen. Dat betekent niet dat het bestuur te allen tijde moet opdraaien voor de kosten die ermee zijn gemoeid. In het geval van nieuwbouw, gaan we er vanuit dat hiermee rekening is gehouden in het bouwbudget. Is er sprake van renovatie, dan zullen de gemeente en het schoolbestuur samen moeten afspreken wie wat betaalt.