Strategisch huisvestingsbeleid

Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Door deze wetswijziging is de verantwoordelijkheid van de besturen voor schoolgebouwen aanzienlijk toegenomen. Het belang van het opstellen van een strategisch meerjaren huisvestingsplan, waarin bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met krimp, leegstand en nieuwbouw, neemt daardoor toe. 

De gemeente blijft in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor de bekostiging van zaken als nieuwbouw en uitbreiding. In een Op Overeenstemming Gericht Overleg kunnen gemeenten en schoolbesturen afspraken maken over het jaarlijks huisvestingsprogramma en het meerjarig integraal huisvestingsplan. 

Wat doet de PO-Raad?

Het formuleren van een strategisch huisvestingsplan is ingewikkeld. Om hen daarbij te ondersteunen, organiseert de PO-Raad cursussen, seminars en netwerkbijeenkomsten rondom dit thema. Daarnaast biedt ze hulpmiddelen aan waarmee schoolbesturen bijvoorbeeld de kosten voor de nieuwbouw van een school of de ruimtebehoefte van een school kunnen berekenen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over strategisch huisvestingsbeleid, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

Laatste nieuws

 • Voor een doorbraak in het tempo van modernisering van schoolgebouwen is een aanpassing in de wet noodzakelijk. Daarom moet een nieuw kabinet het voorstel van PO-Raad, VO-raad en VNG zonder uitstel omzetten in beleid en wetgeving. Dat staat in de Bouwagenda 2017-2020, die zojuist door Bernard Wientjes gelanceerd werd. ,,Een belangrijke erkenning van het werk van de sectororganisaties en de VNG”, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

 • Bouwstenen, landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed, gaat vanaf nu ook regionaal aan de slag. De PO-Raad, VO-Raad en de VNG ondersteunen dit initiatief.

 • Platform Bouwstenen voor Sociaal heeft de publicatie ‘In Control’ beschikbaar gesteld voor schoolbesturen. De publicatie is het resultaat van gezamenlijk ontwikkelwerk van Bouwstenen met de PO-Raad, VNG en partners. De publicatie geeft schoolbesturen inzicht in vastgoedinformatiesystemen.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Waarom is communicatie over asbest belangrijk?

  Asbest is een gevoelig onderwerp voor ouders en docenten. Het gaat om gezondheid van kinderen en personeel. Het is dan ook goed om – zeker wanneer asbest is geconstateerd – een goed communicatietraject op te zetten. Openheid is belangrijk.

  Betrokkenen moeten op de kortst mogelijke termijn worden geïnformeerd. De praktijk wijst uit dat wantrouwen en geruchten ontstaan als informatie uitblijft, of als de informatie onvolledig of ontwijkend is. Dit wantrouwen is later moeilijk te herstellen.  

 • Wat zouden schoolbesturen moeten doen tegen asbest?

  Het is belangrijk dat een schoolbestuur zich bewust is van de verantwoordelijkheid voor dit thema. Een schoolbestuur zou – voor zover mogelijk – ook moeten weten of- en zo ja waar - asbest zit.  Asbest dat zit op plaatsen die voor kinderen/leerlingen bereikbaar (zowel binnen als buiten) zijn, zou moeten worden verwijderd. (Denk aan gevelplaten die soms onder de ramen zit, asbest in een dak kan normaal gesproken rustig blijven zitten). Als er sprake is van asbest in een school is het verstandig snel met de gemeente te overleggen wat wel en wat niet te verwijderen. Na 1 januari 2015 is het schoolbestuur verantwoordelijk over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen, het overleggen met de gemeente is dan ook vanaf die datum geen verplichting meer.

  De kosten van een asbest inventarisatie komen vanaf dan sowieso voor rekening van het schoolbestuur. Daarnaast wordt geadviseerd bij de opstelling van een onderhoudsrapportage na te gaan of het bedrijf dat de planning opstelt daadwerkelijk nagaat of asbest aanwezig is voor zover dat visueel na te gaan is.  

 • Welke verantwoordelijkheid hebben gemeenten als het gaat om asbest?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van de bouw en het onderhoud buitenkant PO.* Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten die een gevolg zijn van constructiefouten aan het gebouw alsmede  herstel en vervanging in verband met schade aan het gebouw in geval van bijzondere omstandigheden (WPO, artikel 92, lid 1 , c). Over het saneren van asbest zijn in de afgelopen jaren een aantal uitspraken gedaan. Daaruit blijkt dat de gemeente het verwijderen van asbest niet hoeft te bekostigen, tenzij door beschadiging asbestvezels vrijkomen. Deze aanvraag valt dan onder de categorie ‘constructiefout’ dan wel schade ten gevolge van bijzondere omstandigheden. De volledige kosten van het verwijderen van het asbest komen dan voor rekening van de gemeente. Als het schoolbestuur het asbest preventief wil verwijderen zonder dat er iets is beschadigd, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

  * Per 1 januari 2015 heeft het schoolbestuur de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen, dit betekent dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de bekostiging van de bouw en het onderhoud buitenkant PO. Daarnaast is het schoolbestuur i.p.v. de gemeenten verantwoordelijk voor de kosten die een gevolg zijn van constructiefouten aan het gebouw alsmede herstel en vervanging in verband met schade aan het gebouw in geval van bijzondere omstandigheden. De WPO zal conform deze wetswijziging worden aangepast.