Gedifferentieerde aanpak voor scholen van één bestuur

In overleg met OPOD is besloten om de organisatorische vraagstukken binnen het gemeentelijke samenwerkingsverband van de schoolbesturen opnieuw te definiëren en te organiseren. Dit valt buiten de scope van de versnellingsvraag. Deze vraag wordt afgerond en er worden hier geen updates meer gedeeld.

Oorspronkelijke versnellingsvraag:
Hoe kunnen we binnen ons bestuur door middel van een gedifferentieerde aanpak scholen begeleiden naar gepersonaliseerd leren (voorlopers, middengroep, scholen in opstartfase ICT), zodat alle leerlingen meer onderwijs op maat kunnen krijgen?

Motivatie schoolbestuur:
Binnen OPOD bestaan grote verschillen tussen scholen als het gaat om de inzet van ICT. Sommige scholen bevinden zich in de opstartfase, anderen zetten het al gericht in om meer en beter te kunnen differentiëren. Ook hebben de scholen verschillende behoeftes als het gaat om leermiddelen.Wij hebben de ambitie om in een periode van vier jaar grote stappen te zetten richting gepersonaliseerd leren. Aangezien er grote verschillen zijn tussen onze scholen, is een gedifferentieerde aanpak hierbij noodzakelijk.

Draagvlak

Deze ambitie wordt gedeeld door de gezamenlijke schoolbesturen voor primair onderwijs in Deventer. De besturen zijn sinds het jaar 2000 verenigd in stichting DIPPO ( Stichting Deventer Internet Project Primair Onderwijs ). De stichting heeft als doel de ontwikkeling en gebruik van ICT in het primair onderwijs stimuleren .
Onlangs heeft stichting DIPPO een gezamenlijk beleidsplan vastgesteld, waarin de ambities ten aanzien van gepersonaliseerd leren beschreven staan. Deze ambities worden onderschreven door de schoolleiders, i-coaches en leerkrachten. Ook bij ouders en leerlingen ligt een grote wens om ICT meer en gerichter in te zetten.

Aanpak

Om daadwerkelijk stappen te kunnen maken, zouden wij graag een projectleider aanstellen die het proces coördineert. Het gaat hierbij onder andere om het aanschaffen van apparatuur en het verbeteren van noodzakelijke randvoorwaarden. Echter, van groter belang nog is het stimuleren van duurzaam onderwijskundig onderbouwd gebruik van ICT, passend bij de situatie van de betreffende school.
Deze projectleider werkt samen met schoolleiders, I-coaches, leerkrachten en leerlingen. Wij verwachten dat deze projectleider ondersteuning nodig zal hebben om scholen te begeleiden bij het proces naar gepersonaliseerd leren.

Opbrengst

De opbrengst van deze versnellingsvraag zal vermoedelijk niet zo zeer liggen in een product of digitaal leermateriaal. Wel verwachten wij dat het ontwikkelen van deze gedifferentieerde aanpak binnen het bestuur ten aanzien van de implementatie van ICT breed toepasbaar is, en bruikbaar voor andere schoolbesturen.

====Oordeel toetscommissie:
====De toetscommissie heeft nog aanvullende vragen. Op het eerste gezicht lijkt het of het schoolbestuur beter via andere manieren van ondersteuning kan worden geholpen in plaats van via versnellingsvragen.

Op verzoek van de toetscommissie heeft OPOD aanvullende informatie verstrekt.

U stelt een vraag over de randvoorwaarden. Misschien even goed om het kader te schetsen. In Deventer werken vier schoolbesturen nauw samen in St. DIPPO. Deze stichting is jaren geleden gestart om de scholen te voorzien van internet. Later heeft deze stichting samen met de gemeente Deventer ervoor gezorgd dat alle scholen in Deventer (45 scholen) aangesloten zijn op glasvezel. Alle scholen hebben we ongeveer 6 jaar geleden voorzien van digitale schoolborden en beamers. Voor het gebruik van de digiborden hebben we scholing aangeboden. We regelen centrale inkoop van bv hardware, WIFI, glasvezel en andere IT relateerde zaken. Ook hebben we jaren geleden een scholingstraject ingekocht om ICT-ers te scholen als I-coaches. We hebben een netwerk van I-coaches en ICT-ers.
Veel hebben we dus aan randvoorwaarden gedaan. De afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar inspiratie bij andere schoolbesturen in het land om een omslag te maken van randvoorwaarden naar de toepassingen van ICt in de klas/ in het onderwijskundige proces. We hebben geen schoolbesturen kunnen vinden die antwoord konden geven op onze vraag. We kwamen juist herkenning van onze vraag en eveneens zoekende schoolbesturen tegen.
Dat is 1 van de redenen waarom we de versnellingsvraag hebben gesteld. Valkuilen, successen, tegenvallers, inspiraties. Dat is wat we in ons traject van de versnellingsvraag tegen zullen komen en waar andere schoolbesturen hun voordeel mee kunnen doen.
Dus het gaat primair niet om de randvoorwaarden maar over de toepassing in het onderwijs: het stimuleren van duurzaam onderwijskundig onderbouwd gebruik van ICT. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak, want scholen zijn in verschillende fasen van gebruik van ICT in de klas én scholen hebben onderscheidende profielen (Jenaplan, Dalton, groen profiel, kunst&cultuurprofiel, gezonde school, etc.) We streven in ons traject ernaar dat scholen onderbouwde keuzes maken (vanuit visie) en dit goed weten uit te leggen aan ouders en leerlingen. Bv waarom er wel of niet gebruik gemaakt wordt in de klas van tablets. Een bijkomend positief effect van ons traject zal zijn dat scholen vanuit hun visie gaan reageren op hypes op ICT gebied.
Ons beleidsplan wordt gedragen door de directeuren van de scholen. Bij het schrijven van het beleidsplan zijn we door APS begeleid. De volgende stap is dat in de periode november/december/januari alle scholen aan de slag gaan met het schrijven van de vertaalslag van het bovenschoolse plan naar een plan op schoolniveau. 1 dag gaan directeur en I-coach in groepen van ongeveer 8 scholen aan de slag. Uitwisselen, vragen en aan het werk. Resultaat: aan het eind van de dag heeft de school een concept-beleidsplan. In de weken daarna wordt het beleidsplan op school besproken. Daarna een terugkom mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten.
Dit is onze vorm van versnellen: versneld komen tot resultaten en succeservaringen. Onze directeuren zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Daarom vinden we dat de versnellingsvraag zo goed aansluit bij ons.

U vraagt wat het oplevert?
Een beleidsplan en draaiboek voor schoolbesturen hoe gepersonaliseerd leren succesvol in te voeren rekening houdend met de diversiteit van de aangesloten scholen. Met name de gedifferentieerde aanpak is een uitdaging. Dit is ook waar veel schoolbesturen mee worstelen. Daarom past o.i. dit goed in de versnellingsvraag.

U vraagt hoeveel scholen mee doen en hoe andere schoolbesturen kunnen aansluiten.
In de aanvraag staat dat het vijf schoolbesturen betreft. St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer :17 scholen, Quo Vadis: 11 scholen, Ver. Deventer Leerschool: 1 school, St. Samenwerkingsschool Rivierenwijk: 1 school, St.Orthopedagogisch Instituut Deventer: 1 school. Totaal doen dus 31 scholen mee.
Gedurende en na het traject zijn andere schoolbesturen van harte welkom om langs te komen, uit te wisselen, vragen te stellen en gebruik te maken van wat wij ontwikkelen.
Bovengenoemde vijf schoolbesturen trekken gezamenlijk op. St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer is penvoerder. Er wordt 1 coördinator/projectleider voor dit traject aangesteld bekostigd door de vijf schoolbesturen. Dit garandeert de voortzetting/borging van onze ambities. Ook als de ondersteuning vanuit de versnellingsvraag afgesloten wordt. Daarna gaan wij verder. Immers, de kennis is in de vorm van de coördinator/projectleider binnen Deventer. De kennis is versneld ontwikkeld door de ondersteuning die hij/zij heeft gehad vanuit de versnellingsvraag.
Scholen volgen gezamenlijk scholing, schrijven gezamenlijk schoolplannen. Formuleren gezamenlijk scholingsbehoefte en deze scholing wordt uitgerold. Gaan bij elkaar op bezoek om te leren van elkaar met als doel: elke dag een beetje beter onderwijs! We werken met de methodiek St. LeerKracht (sluit tevens goed aan bij versnellen en eigenaarschap bij de school/leerkracht).

We werken aan de versnellingsvraag niet per schoolbestuur maar door de vijf schoolbesturen heen. Deze werkwijze is bekend bij alle betrokkenen. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van ICT, maar ook passend onderwijs, aanpak huiselijk geweld, veiligheid, invoering nieuwe cao, scholenvisie, gezamenlijke vervangingspool, etc. Dus ook de randvoorwaarde samenwerking tussen de schoolbesturen/ scholen is op orde.

Vraag
18
Afgerond
Ingediend op
29-09-2015
Ondersteun deze vraag x 0

Reacties (1)

Marinus Janssen Steenberg
08:33, 29 januari 2016

Misschien kan de volgende bijdrage iets voor jullie betekenen:

http://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/166-gepersonaliseerd-leren-vol...

Plaats een reactie

Actuele vragen