Veelgestelde vragen

  • Kan een ziek directielid vervangen worden op basis van detachering en vergoeding ontvangen via het Vervangingsfonds?

    Ja, artikel 22A van het Reglement Vervangingingsfonds maakt het mogelijk dat directietaken kunnen worden vervangen ten laste van het VF. Let er wel op dat de vervanger een personeelslid is van een ander bevoegd gezag dat is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Een declaratie van een van onze leden werd niet gehonoreerd, omdat degene die het zieke directielid verving werknemer was van een schoolbestuur dat eigen risicodrager (ERD) was en dus niet was aangesloten bij het Vervangingsfonds.

  • Wanneer het bevallingsverlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen. Is dit de periode van 30 weken aansluitend op het bevallingsverlof of mag iemand het na 4 jaar nog eens over een periode van 30 weken opnemen?

    Uit de betreffende wettelijke bepaling (artikel 3.1 lid 6 Wet arbeid en zorg) blijkt dat de gespreide opname ingaat direct nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Dit betekent dat het resterend verlof binnen 30 weken kan worden opgenomen, aansluitend op het bevallingsverlof. De werknemer doet het verzoek aan de werkgever en geeft daarbij aan hoe en wanneer het resterend verlof wordt opgenomen.

  • Is het toegestaan dat een leerkracht alleen met de groep naar de gymlocatie wandelt en alleen de gymles verzorgt?

    Er is geen bepaling in de wet- en regelgeving die aangeeft hoeveel personeelsleden een groep leerlingen dienen te begeleiden. De werkgever dient zelf de risico’s in te schatten en op grond daarvan te bepalen hoeveel begeleiders men inzet, hetgeen vaak ook al blijkt uit schooleigen beleid. Zaken hieromtrent gaan pas spelen als er onverhoopt een ongeval plaatsvindt en de vraag rondom de aansprakelijkheid van het schoolbestuur wordt gesteld. De verzekeringsmaatschappij zal toetsen of aan het schooleigen beleid is voldaan. In de meeste gevallen dekt de bestuursaansprakelijkheidsverzekering risico’s in dit kader af, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers. De PO-Raad adviseert u deze situatie ook voor te leggen aan de verzekeringsmaatschappij waar u de bestuursaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.