Rollen en verantwoordelijkheden

Het is voor alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van belang dat medezeggenschap goed functioneert. Die medezeggenschap in het primair onderwijs krijgt op meerdere manieren vorm. Er zijn verschillende soorten medezeggenschapsorganen te onderscheiden: de Medezeggenschapsraad (MR) bestaat altijd uit een personeelsgeleding (PMR) en een oudergeleding (OMR). Heeft een schoolbestuur meerdere scholen, dan is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raden hebben ieder hun eigen taken. De belangrijkste rechten en plichten van de raden, zoals ze in de wet staan, worden per raad uitgelegd. Navigeer daarvoor het menu.

Het schoolbestuur versus de MR

Het schoolbestuur is volgens de wet het bevoegd gezag, dat wil zeggen dat het bestuur degene is die de uiteindelijke besluiten neemt. Voor sommige besluiten kan het zelfstandig beslissen maar moet de mening van de MR of een van haar geledingen worden gehoord. De MR heeft dan adviesrecht. Voor andere beslissingen moet het bestuur akkoord hebben van de MR of een van haar geledingen - De MR heeft dan instemmingsrecht - of kan het juist alleen een besluit nemen. Wanneer de MR advies- en wanneer instemmingsrecht heeft, wordt bij wet bepaald.

Alle raden mogen te allen tijde advies geven aan het bestuur en voorstellen doen. Het bestuur is dan verplicht binnen drie maanden daarop schriftelijk te reageren. Het moet de raden daarnaast de kans geven met hem over het advies of voorstel te overleggen. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Of het schoolbestuur daarbij aanwezig is, hangt af van de agenda. Het bestuurl hoeft het de besprekingen niet zelf te doen. Het mag bijvoorbeeld ook een schoolleider deze gesprekken laten voeren.

Het bestuur is ook verplicht om de MR voor een MR-vergadering de stukken te sturen waarover zal worden gesproken. In het reglement van de (G)MR is doorgaans vastgelegd hoe lang van te voren dit moet gebeuren.

Wat doet de PO-Raad?

Goede medezeggenschap bestaat niet alleen door het naleven van alle regels. Pas wanneer het betrekken van personeelsleden, ouders en leerlingen bij de school vanzelfsprekend is, kan medezeggenschap optimaal werken en het onderwijs versterken.

De PO-Raad ondersteunt scholen bij het organiseren van goede medezeggenschap.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl en in (Artikel 6 en 8 van) de WMS. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

Laatste nieuws

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Gebrek aan kennis, weinig scholing, geen contact met andere medezeggenschapsraden, alleen vergaderen met de directeur erbij. Er is een wereld te winnen voor de medezeggenschapsraden en bestuurders die een Quickstart Medezeggenschap volgden. Zo blijkt uit de eerste ervaringen van twee trainers. Deze gratis startcursus werd verzorgd door trainers van de dragende organisaties van het project Versterking Medezeggenschap, waaronder de PO-Raad.

  • Weet u niet precies waar de rol van uw interne toezichthouder begint en eindigt? En waar die van u? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit? Dan bent u niet de enige. Op 27 oktober gingen...

Veelgestelde vragen

  • Is het wettelijk verplicht een leerkracht zitting te laten nemen in de medezeggenschapsraad?

    Ja, in artikel 3 van de Wet medezeggenschap scholen is vastgelegd dat in de medezeggenschapsraad ouders en personeel zitting hebben (paritaire samenstelling). Met dit uitgangspunt – een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders (in het VO ook leerlingen) zitting hebben – wordt tot uitdrukking gebracht dat medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs een zaak is van ouders en personeel (en leerlingen) gezamenlijk.