Een samenwerkingsverband heeft alleen een MR wanneer het personeel in dienst heeft. Daarnaast heeft het altijd een Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband.

Rechten, bevoegdheden, plichten

In artikel 4a en 14a van de WMS is vastgelegd wat de bevoegdheden en rechten zijn van de Ondersteuningsplanraad. Om een ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband vast te stellen of aan te passen is altijd instemming nodig van de Ondersteuningsplanraad. In zo’n plan wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen.

In het reglement van een Ondersteuningsplanraad wordt vastgelegd hoe vaak de deze van samenstelling wisselt en hoe lang iemand er zitting in kan nemen.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.