De OMR is de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen die worden gekozen door de ouders van de school.

Rechten, bevoegdheden, plichten

De OMR mag meebeslissen over onder meer een plan van de school om van grondslag te veranderen, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de manier waarop tussenschoolse opvang wordt geregeld. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de OMR hiermee instemmen. Een compleet overzicht van de onderwerpen waarop de OMR instemmingsrecht heeft, is vastgelegd in artikel 14 van de WMS.
Naast de OMR-specifieke rechten, heeft de OMR met de hele MR nog andere rechten en bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in artikel 10 en 11 van deze wet.

In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de (O)MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.