De PMR is het personeelsgeleding van de reguliere Medezeggenschapsraad en is dus in feite niet een op zichzelf staande medezeggenschapsraad. Wel kan de PMR zelfstandig vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR wordt gekozen door de personeelsleden van de school.

Rechten, bevoegdheden, plichten

De PMR mag meebeslissen over onder meer de regels voor nascholing van het personeel. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de PMR hiermee instemmen. Instemmingsrecht heeft hij ook als het gaat om het vaststellen of veranderen van het beleid voor salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel en bij het vaststellen of veranderen van de taakverdeling van het personeel. Een compleet overzicht van de onderwerpen waarop de PMR instemmingsrecht heeft, is vastgelegd in artikel 12 van de WMS.
Naast de PMR-specifieke rechten, heeft de PMR met de hele MR nog andere rechten en bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in artikel 10 en 11 van deze wet.

In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de (P)MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.