Inspectietoezicht

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De Inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is daarmee de externe toezichthouder van het onderwijs. Naast scholen en hun besturen, collega scholen en medezeggenschapsraden die intern toezicht houden in hun eigen organisaties.

De Inspectie beoordeelt onder meer of scholen van basiskwaliteit, zwak of zeer zwak zijn. Ze kijkt daarvoor of leerlingen voldoende leren, leraren lesstof goed uitleggen en of leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Een school die zwak of zeer zwak is, krijgt een jaar om zichzelf te verbeteren. De PO-Raad helpt daarbij. 

Veranderend toezicht

Het is belangrijk dat het onderwijs meegaat met zijn tijd en leerlingen dat leert wat zij nodig hebben voor hun toekomst in de 21e eeuw. Wat kwaliteit is en waarop moet worden toegezien verandert daarmee ook. Dat betekent dat ook het toezicht van de Inspectie met die ontwikkelingen moet meebewegen. Sinds 2011 hebben zeer zwakke scholen niet twee maar één jaar om zichzelf te verbeteren. Als gevolg van die regel, is de Inspectie meer preventief gaan werken en trekt ze al bij een school aan de bel wanneer die ondermaatst dreigt te presteren. Bij het bepalen hoe en waarop de Inspectie in de toekomst toezicht moet houden, staat steeds de vraag centraal welke verantwoordelijkheid de sector zelf aankan bij het oordelen over en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolbesturen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor die onderwijskwaliteit. Ze houden hier zelf toezicht op met collega-besturen en hun medezeggenschapsraden van ouders en leraren. De PO-Raad vindt dat wanneer scholen laten zien dat ze die verantwoordelijkheid aankunnen, de Inspectie als extern toezichthouder meer afstand kan houden. Ze vindt het belangrijk dat de Inspectie te allen tijde objectief oordeelt en geen waardeoordelen uitspreekt. Dit om te waarborgen dat scholen zich voor de leerling blijven inzetten voor goed onderwijs en dien niet doen om een pluim te krijgen van de Inspectie.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad neemt deel aan het Ringenoverleg waarin, in het kader van de WOT (Wet op het onderwijstoezicht), de ontwikkelingen in het toezicht worden besproken. Ook houdt de PO-Raad minimaal twee keer per jaar, vergezeld door een aantal leden, een rondetafelbijeenkomst met de hoofdinspecteur Primair Onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst worden ontwikkelingen in het toezicht en signalen uit het veld besproken.

Meer weten?

Meer informatie over het werk van de Inspectie van het Onderwijs is te vinden op haar website. Over intern toezicht is meer te vinden op de themapagina’s Goed Bestuur en Medezeggenschap.
Leden van de PO-Raad kunnen hun vragen stellen aan de Helpdesk of contact opnemen met beleidsadviseur Mark Weekenborg.

Laatste nieuws

  • Scholen en hun besturen die hebben proefgedraaid met het nieuwe inspectietoezicht, zijn hierover positief. Dat blijkt uit een eerste voortgangsrapportage. Wel waken PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs ervoor dat de bureaucratie en daarmee de werkdruk door de nieuwe manier van werken, toeneemt.

  • Zwakke scholen zijn steeds zeldzamer geworden in Nederland, maar hun aantal zal de komende tijd weer stijgen. Dat voorspelt Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie voor het Onderwijs vandaag in Trouw. De oorzaak van de verwachte stijging: Vanaf 1 augustus 2017 gaat de inspectie een nieuwe vorm van toezicht hanteren. De PO-Raad vindt het dan ook weinig zinvol om het aantal ‘zwakke’ scholen straks te vergelijken met het aantal ‘zwakke’ scholen nu.

  • Diverse media berichtten de afgelopen dagen over het nieuws van de Inspectie van het Onderwijs dat scholen flink verschillen in kwaliteit.Onder meer de Volkskrant meldt daarbij dat de PO-Raad vindt dat investeringen in het primair onderwijs nodig zijn voor goed onderwijs en om de kwaliteit te verbeteren.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Leidt de aanpassing van de normen voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde ook tot een andere beoordeling van de tussenresultaten van onze school door de Inspectie?

    De door Cito aangepaste normen liggen meer in lijn met de normen die de Inspectie al hanteerde. Navraag bij de Inspectie leert dat de Inspectie op korte termijn niet opnieuw de normen in haar toezichtskader zal aanpassen.