Netwerk Inspectietoezicht

Jongetje dat over zijn rekenboek doordringend naar je kijkt

De rol van de Inspectie van het Onderwijs, ofwel het extern toezicht, staat voortdurend ter discussie. Wat is de juiste balans tussen kwaliteitsnormen, verantwoording en onderwijsvrijheid? In het Bestuursakkoord staat dat de Inspectie op termijn een goed kwaliteitszorgsysteem zal accepteren als verantwoording. Als de kwaliteitszorg op orde is, kan de Inspectie achteruit stappen. 

Over het netwerk

Het netwerk Inspectietoezicht adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over Inspectietoezicht. De leden verzamelen knelpunten en gewenste oplossingsrichtingen. Dit doen zij tegen de achtergrond van de uitgangspunten uit de Strategisch Beleidsagenda en de Code Goed Bestuur. Het Netwerk geeft de vereniging advies over de te kiezen posities en oplossingsrichtingen. Het doel is zowel belangenbehartiging, sectorontwikkeling als dienstverlening. Leden van het Netwerk zijn bestuurders en directeur-bestuurders van zowel het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij zijn afkomstig uit verschillende regio’s en van scholen en besturen van verschillende grootte en denominatie. Alle deelnemende besturen zijn lid van de PO-Raad.

Het Netwerk vergadert vier keer per jaar op wisselende locaties in Utrecht en wordt voorgezeten door de voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten. 

Op de agenda

Het netwerk Inspectietoezicht bespreekt de ontwikkelingen in het extern toezicht. Op de agenda staat bijvoorbeeld: 

  • de positie van de PO-Raad in de discussie over een nieuwe rol van de Inspectie
  • het agenderen van knelpunten
  • de aanpak van periodiek peilingsonderzoek
  • het toezicht op samenwerkingsverbanden

Daarnaast gaat het netwerk onder leiding van de voorzitter vier keer per jaar een gesprek met de inspectieleiding aan. Het netwerk denkt mee over ontwikkelingen in het toezicht en het netwerk legt de Inspectie ook eigen bevindingen en vragen voor.