Netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten

Twee jonge meiden die onder een boom zitten en elkaar zusterlijk vasthouden

In het primair onderwijs is een cultuuromslag gaande. In de hele keten – van leraar tot schoolbestuurder – worden bewustzijn van leerresultaten, focus op kerntaken en leren-van-elkaar meer en meer zichtbaar. Rekenen en taal vormen daarbij de basis, ook als randvoorwaarde voor de bredere vorming van leerlingen. Zo creëert onderwijs sociaal kapitaal. 

Over het netwerk

Het Netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over alles wat betrekking heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Vooral op strategisch, bestuurlijk niveau. Het netwerk vervult daarmee een essentiële rol in het bepalen van de standpunten van de PO-Raad.

De leden van het netwerk vertegenwoordigen onderwijsbestuurders op landelijk niveau. Het netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Rinda den Besten. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkelingen en de voortgang van de afspraken die zijn gemaakt in het bestuursakkoord tussen de PO-Raad en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Professionaliseringsprogramma’s die de PO-Raad voor haar leden uitvoert zoals Goed Worden Goed Blijven en Vensters PO.
 • Zaken die de onderwijskwaliteit raken, bijvoorbeeld:
  • Herijken onderwijsaanbod (Onderwijs 2032),
  • (Adaptieve) Centrale Eindtoets
  • Overgang PO-VO
  • Waarderingskader Inspectie
  • Leerwinst en toegevoegde waarde en referentiekaders
  • Taal en Rekenen
  • Internationalisering
  • Vakinhoudelijke thema’s zoals Bewegingsonderwijs, Cultuureducatie en Wetenschap & Technologie.