Onderwijsinhoud

Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Ze verandert. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over digitale vaardigheden beschikken. En niet langer staat alleen kennis centraal, maar wordt verwacht dat men die kennis kan toepassen, kritisch nadenkt en creatief is. We noemen dit ook wel 21e-eeuwse vaardigheden.

Deze en toekomstige veranderingen in de samenleving, maakt dat ook aan onderwijs andere eisen wordt gesteld. Om leerlingen goed op hun toekomst voor te bereiden, is het noodzakelijk dat zij zich die 21e-eeuwse vaardigheden eigen leren maken. Ook techniek, cultuur- en muziekonderwijs zijn niet meer weg te denken uit het onderwijsprogramma. Daarnaast wordt ook een groeiend beroep gedaan op het primair onderwijs om leerlingen te stimuleren te bewegen. Het geven van bewegingsonderwijs is een van de manieren waarop het onderwijs hieraan gehoor geeft.
Wat leerlingen aan het einde van de basisschool per leergebied moet zijn aangeboden, is vastgelegd in de kerndoelen. De overheid stelt deze kerndoelen vast.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt de basisvaardigheden van leerlingen essentieel voor hun ontwikkeling, maar het primair onderwijs is duidelijk meer dan taal en rekenen. Ook techniek-, sport- en cultuuronderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Door hun nieuwsgierigheid te stimuleren, kunnen kinderen ontdekkend leren en leren om creatief problemen op te lossen. De PO-Raad stimuleert scholen en schoolbesturen in hun opdracht om alle talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen.

Dat doet ze door scholen en hun besturen op sectorniveau te informeren over maatschappelijke ontwikkelingen en hen te ondersteunen bij het vormgeven van het toekomstgericht onderwijs. Ze praat daarnaast op landelijk niveau mee over een toekomstbestendig curriculum en bewaakt de grenzen hiervan. Zodra er een maatschappelijk probleem is of dreigt, wordt al snel naar de school gewezen die er een oplossing voor moet vinden. Maar de school kan niet alles en zal een goed gebalanceerd onderwijsaanbod moeten bieden, vindt de PO-Raad. Uitgangspunt in haar werkzaamheden is dan ook dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Techniek- en cultuuronderwijs, maar ook vaardigheden als creativiteit zijn belangrijk maar kunnen worden geïntegreerd in andere vakken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseurs Mark Weekenborg (wetenschap en technologie, burgerschap, internationalisering) Selma Janssen, (toekomstgericht onderwijs), Bernard Teunis (Taal en rekenen, Cultuur- en muziekonderwijs) of Steven de Vries (Bewegingsonderwijs).

Laatste nieuws

  • De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie, natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek dat in schooljaar 2015/2016 onder verantwoordelijkheid van de inspectie is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. De inspectie heeft het onderzoek op 31 mei gepresenteerd.

  • Kan uw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling). 

  • De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling.

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items