Kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegingsonderwijs helpt die actieve leefstijl te behouden. Door bewegingsonderwijs komen kinderen in aanraking met een breed scala aan bewegingsactiviteiten. Op die manier kunnen zij allemaal ervaren dat aan bewegen plezier te beleven valt. Plezier is van groot belang om hen ook op latere leeftijd in beweging te houden.

Effect van bewegingsonderwijs

Met bewegingsonderwijs leren kinderen hun motoriek ontdekken en sociale vaardigheden ontwikkelen. Leerlingen ervaren de basis van de belangrijkste bewegings- en spelvormen. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, en klimmen en om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij als mikken en jongleren.

Kwalitatief goed bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er zijn aanwijzingen dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten en de kans op verzuim en uitval verminderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het Bestuursakkoord PO is de doelstelling opgenomen dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Waar mogelijk streven scholen naar drie lesuren per week. De afspraken in het Bestuursakkoord zijn vertaald naar een plan van aanpak bewegingsonderwijs. Daarin is afgesproken dat er jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om meer bevoegde (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs op te leiden.

De PO-Raad is geen voorstander van het verplicht voorschrijven van een minimum aantal lesuren bewegingsonderwijs omdat dat indruist tegen de vrijheid van onderwijs. Voor veel scholen is het simpelweg ook onmogelijk om extra lesuren bewegingsonderwijs te plannen omdat gymzalen daarvoor ontbreken of niet bereikbaar zijn.

Gezonde leefstijl

Om een gezonde leefstijl van leerlingen te bevorderen en stimuleren, is ook nodig dat ze gezond te eten, gezond leven en niet roken. Dat moet niet alleen op school gebeuren maar ook thuis, maar ook in de pauze, na schooltijd en onderweg naar huis. Een gezonde leefstijl van kinderen stimuleren, is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, gemeenten, ouders, de hele maatschappij, vindt de PO-Raad.

Ook buiten lesuren om, stimuleren scholen gezond gedrag van leerlingen. Verschillende scholen kiezen er bewust voor om hiervoor themalessen of schoolpleinen in te zetten. Zij werken bijvoorbeeld samen met sportverenigingen en zetten zich in om een Gezonde School te worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunnen leden contact opnemen met de Helpdesk of met beleidsadviseur Steven de Vries. Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens bij het onderwerp Sport, bewegen en een gezonde leefstijl.