Ondanks haar opdracht kinderen breed op te leiden, zijn taal en rekenen een van de belangrijkste fundamenten van het onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang.

Referentieniveaus

Uit onderzoek blijkt dat een meer opbrengstgerichte manier van werken een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010/2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen scholen invulling geven aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder.

Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:

  • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
  • niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan wat een leerling die meer kan, naar toe kan werken.

De niveaus zijn van toepassing op het (speciaal) basisonderwijs en alle vormen van speciaal onderwijs, met uitzondering van zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (ZML en MG). 

Vensters PO en Overstapservice Onderwijs

Vanaf schooljaar 2015/2016 laten de resultaten op de verplichte eindtoets van alle leerlingen in het basisonderwijs zien hoe zij het doen ten opzicht van de referentieniveaus. Scholen kunnen in Vensters PO [LINK] onder meer aangeven hoe hun leerlingen presteren op taal en rekenen. De PO-Raad zorgt er met de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, voor dat deze gegevens ook tussen primair en voortgezet onderwijs worden uitgewisseld via de Overstapservice Onderwijs (OSO) [LINK]. Daarmee wordt ook randvoorwaardelijk gezorgd voor een betere aansluiting.

Meer weten?

Meer informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen is te vinden op speciale website taalenrekenen.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar staan onder meer verschillende uitwerkingen van de verschillende referentieniveaus.

Trefwoorden