Toetsing

Gedurende de hele basisschoolperiode meet een school regelmatig wat een leerling kan en hoe hij vooruitgaat vorderingen. Op basis van deze objectieve gegevens en de ervaring van de leraar en ouders kan de school bepalen of het kind extra of andere instructie nodig heeft of juist meer moet worden uitgedaagd. Op die manier kan alles uit het kind worden gehaald. Ook krijgen school en ouders door toetsing inzicht in hoe het kind presteert ten opzichte van zijn klas- en leeftijdsgenoten.

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Al vanaf groep 1 wordt met hulp van leerling- en onderwijsvolgsysteem gekeken hoe een leerling zich op school ontwikkelt. Met zo’n systeem wordt niet alleen gekeken wát de leerling en zijn klas weten en kunnen, maar het maakt het mogelijk te zien of en hoeveel zij vooruit gaan. Kortom, of het onderwijs dat het kind krijgt, zijn vruchten afwerpt. Scholen zijn verplicht zo’n systeem te gebruiken, in ieder geval voor taal en rekenen, maar mogen zelf bepalen welke ze inzetten en hoe vaak ze het niveau meten. Zolang de gebruikte toetsen valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk genormeerd zijn.

Reguliere toetsen

Daarnaast nemen veel scholen ook ‘gewone’ toetsen af die juist wel meten wat de leerling op dat moment kan en of hij de lesstof beheerst. De resultaten op die toetsen geven weer hoe het kind presteert in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Scholen mogen zelf bepalen of en hoe vaak ze leerlingen een toets laten maken.

Centrale eindtoets

Aan het eind van groep acht maken alle basisschoolleerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Deze toets geldt als tweede, schoolonafhankelijk gegeven naast het schooladvies op basis waarvan school en ouders bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Scoren leerlingen op de toets beter dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. Leerlingen hebben hierdoor een extra kans om te laten zien wat ze kunnen. 

De school neemt de resultaten op al deze toetsen, op in het onderwijskundig rapport (OKR) van het kind. Dat rapport wordt opgesteld als het naar een andere school gaat. De nieuwe school krijgt daarmee een beeld van het kind zodat ook die het onderwijs zo goed mogelijk op de leerling kan afstemmen. Scholen zijn verplicht ouders te informeren over de inhoud van dit rapport.

Meer weten?

Voor meer informatie over de eindttoetsen, is te vinden op de website www.vanponaarvo.nl. Voor informatie over andere toetsen kunt u terecht op de websites van de diverse toetsaanbieders. Leden van de PO-Raad kunnen voor vragen ook contact opnemen met de Helpdesk of met beleidsadviseur Bernard Teunis. Meer informatie over digitale systemen is te vinden bij het thema ICT in het onderwijs.

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Voor 1 februari 2016 moeten scholen zich hebben aangemeld voor een eindtoets. Hoe zit het ook alweer met het aanmelden voor de verplichte eindtoets?

  In het huidige schooljaar is het voor alle scholen in het reguliere basisonderwijs verplicht om bij alle leerlingen in leerjaar 8 een eindtoets af te nemen (uitgezonderd leerlingen die vallen onder de ontheffingsgronden). Dit schooljaar zijn er drie eindtoetsen waaruit een basisschool kan kiezen. De eindtoets wordt gratis aan scholen beschikbaar gesteld.

  Uiterlijk 31 januari 2016 moet iedere school zijn aangemeld voor één van de volgende eindtoetsen:  

  • Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zie: www.centraleeindtoetspo.nl
  • IEP Eindtoets van Bureau ICE, zie: www.toets.nl/iepeindtoets
  • ROUTE 8 De eindtoets van A-VISION, zie: www.route8.nl.

  Aandachtspunten keuze eindtoets

  Iedere school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde eindtoets te kiezen. De keuze voor een eindtoets kan echter ook een bestuursbeslissing zijn. Als een locatie staat geregistreerd als zogenoemde 'i-locatie' (apart object van toezicht voor de inspectie), kan de locatie wel een eigen eindtoets kiezen.

  Schooladvies

  In de komende periode zullen alle leerlingen uit groep 8 een schooladvies ontvangen. Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in.  

  Vorig jaar ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanbevelingen is te vinden op een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad.

 • Voor 1 februari 2016 moeten scholen zich hebben aangemeld voor een eindtoets. Hoe zit het ook alweer met het aanmelden voor de verplichte eindtoets?

  In het huidige schooljaar is het voor alle scholen in het reguliere basisonderwijs verplicht om bij alle leerlingen in leerjaar 8 een eindtoets af te nemen (uitgezonderd leerlingen die vallen onder de ontheffingsgronden). Dit schooljaar zijn er drie eindtoetsen waaruit een basisschool kan kiezen. De eindtoets wordt gratis aan scholen beschikbaar gesteld.

  Uiterlijk 31 januari 2016 moet iedere school zijn aangemeld voor één van de volgende eindtoetsen:  

  • Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zie: www.centraleeindtoetspo.nl
  • IEP Eindtoets van Bureau ICE, zie: www.toets.nl/iepeindtoets
  • ROUTE 8 De eindtoets van A-VISION, zie: www.route8.nl.

  Aandachtspunten keuze eindtoets

  Iedere school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde eindtoets te kiezen. De keuze voor een eindtoets kan echter ook een bestuursbeslissing zijn. Als een locatie staat geregistreerd als zogenoemde 'i-locatie' (apart object van toezicht voor de inspectie), kan de locatie wel een eigen eindtoets kiezen.

  Schooladvies

  In de komende periode zullen alle leerlingen uit groep 8 een schooladvies ontvangen. Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in.  

  Vorig jaar ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanbevelingen is te vinden op een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad.