Voor- en vroegschoolse educatie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voorkomen en bestrijden van taalachterstand op jonge leeftijd tot veel positieve effecten kan leiden. De landelijke en lokale overheid investeren in voorschoolse educatie om alle doelgroepkinderen te bereiken. Deze investeringen zijn het meest effectief als het door loopt naar de basisscholen. Allereerst door middel van een doorlopende leerlijn naar de vroegschoolse educatie en daarna ook naar het vervolgonderwijs.

Elk kind vanaf 2,5 jaar een voorschools programma

In het manifest van de PO-Raad 'in tien jaar naar de top' is de ambitie neergelegd dat om elk talent de kans te geven zich te ontwikkelen, alle kinderen vanaf 2.5 jaar minstens vier dagdelen kunnen deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren en ontwikkelen.
In het actieplan "basis voor presteren" worden de ambities uitgesproken dat het doelgroepbereik van VVE groter wordt en dat de opbrengsten van voor- en vroegschoolse educatie omhoog gaan.

Wet OKE

Eind juli 2010 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel OKE (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) goedgekeurd. Deze wet heeft als doel om jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die taalachterstand in te halen. Het wetsvoorstel regelt een aantal zaken rond voor- en vroegschoolse educatie. Gemeenten hebben een regierol bij het verzorgen van een goed voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand. Om dit aanbod te realiseren en om al deze kinderen te bereiken, maken gemeenten afspraken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en schoolbesturen. Verder gaan gemeenten afspraken maken met schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie.

Focus op vroegschoolse educatie

De PO-Raad heeft in september 2008 het convenant "Focus op vroegschoolse educatie" ondertekend. Hierin neemt de PO-Raad de verantwoordelijkheid om de informatievoorziening over VVE te versterken. Het betreft informatie over:

 • het belang van VVE
 • het belang van een doorlopende leerlijn van VVE en naar groep 3
 • de wijze waarop het gewichtengeld kan worden ingezet voor VVE

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de inrichting en uitwerking van de lokale educatieve agenda. Hoe kan op bestuurlijk niveau een bijdrage geleverd worden aan kwalitatief hoogwaardig en verantwoord taal- en leesbeleid.

Good practices

Op verzoek van de PO-Raad heeft advies- en onderzoeksbureau Sardes een brochure ontwikkeld over de aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen: 'Bestuurlijke afspraken in de praktijk van de VVE'. De brochure geeft drie inspirerende voorbeelden van het op eigen wijze invulling geven aan de bestuurlijke afspraken, die we hebben gemaakt in het bestuursakkoord en met de grote gemeenten (de G37).

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

Standpunten

 • Investeer in het jonge kind

  Het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

Veelgestelde vragen

 • Moet in een IKC ook onderwijspersoneel zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang?

  GGD GHOR heeft een factsheet ontwikkeld met informatie over het personenregister. Hierin is een tabel opgenomen met voorbeelden van personen die zich wel en niet hoeven te registreren in het personenregister. In deze tabel is te vinden dat;

  • Onderwijspersoneel werkzaam op een ‘brede school’ dat geen activiteiten verricht binnen het kinderopvangdeel, hoeft zich niet in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang;
  • Onderwijspersoneel dat wel activiteiten in de kinderopvang verricht, dient zich wel aan te melden voor het Personenregister.

  Daarnaast is het van belang om te weten dat als onderwijspersoneel zich wil aanmelden voor het Personenregister Kinderopvang, zij moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gericht op werken in de kinderopvang. Oók als zij al een doorlopende VOG hebben voor het onderwijs. Dit is omslachtig omdat het registreren en het aanvragen van een (extra) VOG geld en tijd kost. Bovendien belemmert het de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De PO-Raad maakt zich er hard voor om deze regeling aan te passen, zodat onderwijspersoneel met een doorlopende VOG zich kosteloos kan registreren bij het Personenregister Kinderopvang.