Voor- en vroegschoolse educatie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voorkomen en bestrijden van taalachterstand op jonge leeftijd tot veel positieve effecten kan leiden. De landelijke en lokale overheid investeren in voorschoolse educatie om alle doelgroepkinderen te bereiken. Deze investeringen zijn het meest effectief als het door loopt naar de basisscholen. Allereerst door middel van een doorlopende leerlijn naar de vroegschoolse educatie en daarna ook naar het vervolgonderwijs.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het voorkomen en bestrijden van taalachterstand op jonge leeftijd tot veel positieve effecten kan leiden. De landelijke en lokale overheid investeren in voorschoolse educatie om alle doelgroepkinderen te bereiken. Deze investeringen zijn het meest effectief als het door loopt naar de basisscholen. Allereerst door middel van een doorlopende leerlijn naar de vroegschoolse educatie en daarna ook naar het vervolgonderwijs.

Elk kind vanaf 2,5 jaar een voorschools programma

In het manifest van de PO-Raad 'in tien jaar naar de top' is de ambitie neergelegd dat om elk talent de kans te geven zich te ontwikkelen, alle kinderen vanaf 2.5 jaar minstens vier dagdelen kunnen deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren en ontwikkelen.
In het actieplan "basis voor presteren" worden de ambities uitgesproken dat het doelgroepbereik van VVE groter wordt en dat de opbrengsten van voor- en vroegschoolse educatie omhoog gaan.

Wet OKE

Eind juli 2010 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel OKE (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) goedgekeurd. Deze wet heeft als doel om jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die taalachterstand in te halen. Het wetsvoorstel regelt een aantal zaken rond voor- en vroegschoolse educatie. Gemeenten hebben een regierol bij het verzorgen van een goed voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand. Om dit aanbod te realiseren en om al deze kinderen te bereiken, maken gemeenten afspraken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en schoolbesturen. Verder gaan gemeenten afspraken maken met schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie.

Focus op vroegschoolse educatie

De PO-Raad heeft in september 2008 het convenant "Focus op vroegschoolse educatie" ondertekend. Hierin neemt de PO-Raad de verantwoordelijkheid om de informatievoorziening over VVE te versterken. Het betreft informatie over:

  • het belang van VVE
  • het belang van een doorlopende leerlijn van VVE en naar groep 3
  • de wijze waarop het gewichtengeld kan worden ingezet voor VVE

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de inrichting en uitwerking van de lokale educatieve agenda. Hoe kan op bestuurlijk niveau een bijdrage geleverd worden aan kwalitatief hoogwaardig en verantwoord taal- en leesbeleid.

Good practices

Op verzoek van de PO-Raad heeft advies- en onderzoeksbureau Sardes een brochure ontwikkeld over de aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen: 'Bestuurlijke afspraken in de praktijk van de VVE'. De brochure geeft drie inspirerende voorbeelden van het op eigen wijze invulling geven aan de bestuurlijke afspraken, die we hebben gemaakt in het bestuursakkoord en met de grote gemeenten (de G37).

Bestanden bij dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. Daarmee is de voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, flink gegroeid.

  • Iedereen vindt het belangrijk dat kleuteronderwijs aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen, maar de meningen verschillen over hoe hier invulling aan gegeven moet worden. Dat bleek op donderdag 13 oktober uit het debat over kleuteronderwijs.

  • De Tweede Kamer discussieerde op woensdag 7 september over de toekomst van onderwijs aan het jonge kind. Verschillende betrokkenen rondom kleuteronderwijs waren uitgenodigd om hun opvattingen hierover met de Kamer te delen. Mogelijke verbeterpunten: betere opleidingsmogelijkheden, meer ondersteuning in de klas en meer duidelijkheid over de ruimte die de Inspectie van het Onderwijs scholen biedt.