Met het programma Goed worden, goed blijven (GWGB) ondersteunt de PO-Raad scholen die het predicaat ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben gekregen. Daarnaast probeert zij scholen ook te helpen om te voorkómen dat zij ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ worden. Deze ‘risicoscholen’ kunnen daarom ook een beroep doen op de ondersteuning van het programma.

Wat is een risicoschool?

Een risicoschool is een school die het risico loopt om ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ te worden. Tot voorkort was het zo dat een school één van deze predicaten krijgt als zij drie jaar op rij onvoldoende eindopbrengsten heeft behaald. Een school die twee jaar op rij onvoldoende eindopbrengsten heeft behaald, is daarom een 'risicoschool'.

In het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie, dat per 1 augustus 2017 in werking is getreden, is de term ‘zwak' verdwenen. Een school kan als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ worden beoordeeld. Volgens dit nieuwe onderzoekskader kan een school het predicaat ‘onvoldoende’ niet alleen krijgen als de eindopbrengsten onvoldoende zijn, maar ook als bijvoorbeeld didactisch handelen onvoldoende is of als de school onvoldoende zicht heeft op ontwikkeling of wanneer de veiligheid onvoldoende is. 

Om in aanmerking te komen voor ons ondersteuningsaanbod voor risicoscholen moet een school daarom twee jaar onvoldoende eindopbrengsten hebben óf ernstige zorgen hebben over de scores op één van de hierboven genoemde aspecten.

Ondersteuningsaanbod PO-Raad

Het programma Goed worden, goed blijven biedt scholen een werkdag aan, waarbij u – onder leiding van experts – zelf op zoek gaat naar: de kwetsbare onderdelen in de school, de reden waarom de school op dit vlak kwetsbaar is, de verbetercapaciteit van de school en de verbeterpunten op korte en langere termijn. Op deze dag maakt u daarnaast een begin met een zelfevaluatie of past u een eventueel al eerder gemaakte zelfevaluatie verder aan.

Heeft u de werkdag bezocht en een zelfevaluatie afgerond? Dan kan uw school vervolgens een beroep doen op een expertdag. Op deze dag komt een expert van GWGB met u op school meelopen om te kijken naar de zelfevaluatie en de geconstateerde tekorten en om met u mee te denken over de verbeterpunten.

Meer informatie en aanmelden

GWGB is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gesubsidieerd programma. Er zijn voor risicoscholen daarom geen kosten verbonden aan deelname hieraan. Ook scholen voor so en sbo kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod.

Voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod van de PO-Raad kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Nienke Deelstra. Leden van de PO-Raad met kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.